Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIV/345/2022 Rady Gminy Walce z dnia 24-02-2022 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Publiczny Żłobek w Walcach

UCHWAŁA NR XLIV/345/2022 RADY GMINY WALCE
z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Publiczny Żłobek w Walcach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.75 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość opłat za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku w Walcach, zwanym dalej Żłobkiem oraz maksymalną opłatę za wyżywienie: 1) miesięczną opłatę za pobyt w Żłobku dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Walce:
a) do 6 godzin dziennie w wysokości 13,30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku budżetowym;

b) do 10 godzin dziennie w wysokości 20,00 % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku budżetowym;


2) miesięczną opłatę za pobyt w Żłobku dziecka zamieszkałego poza terenem Gminy Walce, którego gmina na terenie której dziecko mieszka udziela pomocy finansowej Gminie Walce z przeznaczeniem na dofinansowanie opieki dzieci do lat 3:
a) do 6 godzin dziennie w wysokości 13,30% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku budżetowym;

b) do 10 godzin dziennie w wysokości 20,00 % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku budżetowym;


3) miesięczną opłatę za pobyt w Żłobku dziecka zamieszkałego poza terenem Gminy Walce, którego gmina na terenie której dziecko mieszka nie udziela pomocy finansowej Gminie Walce z przeznaczeniem na dofinansowanie opieki dzieci do lat 3:
a) do 6 godzin dziennie w wysokości 23,30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku budżetowym;

b) do 10 godzin dziennie w wysokości 30,00 % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku budżetowym;


4) dodatkową opłatę w wysokości 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę powyżej zadeklarowanych odpowiednio 6 i 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku
5) maksymalną dzienną opłatę za wyżywienie w wysokości 0,27 % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku budżetowym z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

2. Miesięczną opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, 2 i 3, zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że do 50 gr. pomija się a powyżej 50 gr zaokrągla się w górę.

§ 2. Rodzicom, którym zostało przyznane dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, o którym mowa w art. 64c ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (DZ. U z 2021 r. poz. 75 ze zm.), opłata, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 2 , 3 i 4 podlega obniżeniu o wysokość tego dofinansowania, z zastrzeżeniem § 3.
§ 3. Rodzicom, którzy wnieśli opłaty, o których mowa w §1 ust 1. pkt 1, 2, 3 i 4, którym przyznano dofinansowanie na podstawie art. 56 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2276) dofinansowanie jest zwracane na rachunek wskazany przez rodzica, lub na wniosek rodzica może zostać zaliczone na poczet obniżenia opłat, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 za kolejne miesiące.
§ 4. Opłata, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 zostaje pomniejszona proporcjonalnie do liczby dni kalendarzowych w danym miesiącu czasowego zamknięcia żłobka, w którym działalność w zakresie usługi opieki nad dziećmi została zawieszona.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXII/201/2020 Rady Gminy Walce z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Publiczny Żłobek w Walcach.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2022 r..

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr XLIV/345/2022 Rady Gminy Walce z dnia 24-02-2022 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Publiczny Żłobek w Walcach.pdf (178,68KB)