Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIV/348/2022 Rady Gminy Walce z dnia 24-02-2022 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Walce w 2022 roku

UCHWAŁA NR XLIV/348/2022 RADY GMINY WALCE
z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Walce w 2022 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.). oraz art. 11a ust. 1,2,5 i ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 638 ze zm.), po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, organizacje społeczne działające na obszarze gminy Walce, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz działających na obszarze gminy Walce zarządców obwodów łowieckich, uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Walce w 2022 roku, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr XLIV/348/2022 Rady Gminy Walce z dnia 24-02-2022 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Walce w 2022 roku.pdf (296,77KB)

DOCXAkt_RCL XLIV/348/2022.docx (54,85KB)

DOCXZałącznik nr 1 XLIV/348/2022.docx (9,92KB)