Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIV/350/2022 Rady Gminy Walce z dnia 24-02-2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 w Gminie Walce

UCHWAŁA NR XLIV/350/2022 RADY GMINY WALCE
z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 w Gminie Walce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 4¹ ust. 2, 2a ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1119) oraz art. 21 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 2469), Rada Gminy w Walcach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, stanowiący część strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Walce na lata 2020 – 2030, jako załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Tracą moc:
1) uchwała Nr XXXIX/314/2021 Rady Gminy Walce z dnia 25.11.2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Walce na 2022 rok;
2) uchwała Nr XXXIX/315/2021 Rady Gminy Walce z dnia 25.11.2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Walce na 2022 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Walce.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr XLIV/350/2022 Rady Gminy Walce z dnia 24-02-2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 w Gminie Walce.pdf (452,59KB)

DOCXZałącznik nr 1.1 XLIV/350/2022.docx (7,92KB)

DOCXZałącznik nr 1 XLIV/350/2022.docx (11,40KB)