Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIV/352/2022 Rady Gminy Walce z dnia 24-02-2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości oznaczonej nr 1001/1 i 1002/2 w Walcach na której został ustanowiony trwały zarząd

UCHWAŁA NR XLIV/352/2022 RADY GMINY WALCE
z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości oznaczonej nr 1001/1 i 1002/2 w Walcach na której został ustanowiony trwały zarząd

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) oraz z art. 43 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz.1899 ze zm.) w związku z Decyzją Wójta Gminy Walce nr PP.G.72244-3/05 z dnia 8 listopada 2015 r. w sprawie zmiany decyzji ustanawiającej trwały zarząd, uchwala się co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na użyczenie na okres do 31.12.2036 r. części nieruchomości opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1001/1 i 1002/2 k. m. 5 o powierzchni 0,0850 ha dla których jest założona księga wieczysta nr OP1S/00070895/9, położonych w Walcach pozostających w trwałym zarządzie Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach, na rzecz Związku Międzygminnego "Czysty Region" w celu utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr XLIV/352/2022 Rady Gminy Walce z dnia 24-02-2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości oznaczonej nr 1001/1 i 1002/2 w Walcach na której został ustanowiony trwały zarząd.pdf (522,19KB)

DOCXZałącznik nr 1 XLIV/352/2022.docx (353,50KB)