Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIV/355/2022 Rady Gminy Walce z dnia 24-02-2022 zmieniająca uchwałę nr XXVIII/241/2020 Rady Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2020 r.w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnegopn. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach”

UCHWAŁA NR XLIV/355/2022 RADY GMINY WALCE
z dnia 24 lutego 2022 r.
zmieniająca uchwałę nr XXVIII/241/2020 Rady Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/241/2020 Rady Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2020 r.w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnegopn. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach” § 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Wyraża się zgodę na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 863.045,51 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści pięć złotych pięćdziesiąt jeden groszy) w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. »Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach«, w tym:
1) w 2021 roku – 691.936,67 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy);
2) w 2022 roku – 171.108,84 (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto osiem złotych osiemdziesiąt cztery grosze).”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr XLIV/355/2022 Rady Gminy Walce z dnia 24-02-2022 zmieniająca uchwałę nr XXVIII/241/2020 Rady Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2020 r.w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnegopn. „Termomodernizacja Gminneg.pdf (169,15KB)