Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych w 2022r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.36.2022
WÓJTA GMINY WALCE

z dnia 1 kwietnia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku


Na podstawie art. 5 ust 4, art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.  U.  z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku.

§ 2. Ogłoszenia o konkursie publikuje się poprzez:
1) umieszczenie na stronie internetowej Gminy Walce,
2) umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej - BIP,
3) zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 3. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


DOCZarządzenie w spr.ogłosz. otw.konk.ofert-emeryci 2022.doc (66,00KB)

DOCX3_oferta-realizacji-zadania-publicznego-zalacznik-nr-1-4.docx (54,17KB)

DOCX5_sprawozdanie-z-wykonania-zadania-publicznego-zalacznik-nr-5.docx (40,68KB)

DOCX7_umowa-o-realizacje-zadania-publicznego-zalacznik-nr-3.docx (58,19KB)