Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na wolne stanowisko pracy: Referent/inspektor do spraw świadczeń w OPS Walce

INFORMACJA

O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walcach, Ul. Zamkowa 87, do zatrudnienia na stanowisku:

Referent/Inspektor do spraw świadczeń

Wybrana została Pani Sylwia Kruża, zamieszkała w Dobrej.

 

Kandydatka spełnia wymagania niezbędne i dodatkowe. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dużą znajomością z obszaru merytorycznego, niezbędnego do pracy na ww. stanowisku. Kandydatka zaprezentowała się jako osoba komunikatywna, właściwie przedstawiając swoją wiedzę, predyspozycje zawodowe i umiejętności.

 

Walce, 11 maja 2022 r.

 

 

  Kierownik

   Ośrodka Pomocy Społecznej  w Walcach

        Sylwester Klimowicz

 


Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach 
ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy: Referent/inspektor do spraw świadczeń 

 • Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, administracja, prawo.
 3. Znajomość przepisów w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, kodeksu postępowania administracyjnego.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania w pełni z praw publicznych.
 5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Minimum 4 – letni staż pracy.
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 8. Nieposzlakowana opinia.
 9. Dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

Pożądane cechy osobowościowe: sumienność, empatia, komunikatywność, odpowiedzialność, obowiązkowość, rzetelność, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole.

 • Wymagania dodatkowe:
 1. Doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku.
 2. Umiejętność poprawnego formułowania treści pism.
 3. Doświadczenie w pracy w bezpośredniej obsłudze klienta.

 

 • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Obsługa interesantów ubiegających się o przyznanie świadczeń oraz udzielanie wyczerpujących informacji na temat przysługujących uprawnień.
 2. Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego i dodatków oraz sprawdzenie uprawnień osób na podstawie złożonej dokumentacji w zakresie kompletności i zgodności z obowiązującymi przepisami.
 3. Prowadzenie postępowań w sprawie przyznania i wypłacania świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego i dodatków.
 4. Weryfikacja danych osobowych i systemowych oraz ich wprowadzanie do programu obsługującego świadczenia.
 5. Opracowywanie decyzji administracyjnych.
 6. Prowadzenie rejestru wniosków, wydawanych decyzji i kartotek świadczeniobiorców oraz przygotowywanie korespondencji.
 7. Wykonywanie wszystkich czynności związanych z obsługą programu komputerowego dotyczącego świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego i dodatków.
 8. Sporządzanie list wypłat świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego i  dodatków.
 9. Prowadzenie analizy wydatków w zakresie wykorzystania środków finansowych na realizację świadczeń.
 10. Dokonywanie sprawozdawczości w zakresie świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego i  dodatków.

 

 • Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. Stanowisko:  referent/inspektor do spraw świadczeń.
 2. Ilość etatów: 1 etat.
 3. Umowa o pracę na czas określony do 3 miesięcy, następnie jednego roku, po tym okresie zatrudnienie na czas nieokreślony.
 4. Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej, Ul. Zamkowa 87, 47-344 Walce.
 5. Informacja dotycząca zatrudnienia osób niepełnosprawnych: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w OPS w marcu br., przekraczał 6%, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 6. Termin zatrudnienia: czerwiec 2022 r.
 7. W czasie zatrudnienia w Ośrodku Pomocy Społecznej obowiązuje zakaz wykonywania zajęć określonych w art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych  z dnia 21 listopada 2008 r.  (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 530).
 • Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys, zawierający informacje, o których mowa w artykule 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy(t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1320) – imię(imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania(adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie świadectw pracy lub dokumentów potwierdzających staż pracy;
 4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 7. Ewentualne posiadane opinie z poprzednich miejsc pracy;
 8. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty aplikacyjne: życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenie, należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Po upływie 6 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku rekrutacji, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.  

 • Informacje dodatkowe:

Klauzula informacyjna dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Rodzinie w Walcach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanym RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych kandydata będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach z siedzibą w Walcach, Ul. Zamkowa 87, reprezentowany przez Kierownika OPS.
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach ma wyznaczonego inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt: e­-mail:  , tel. 774660660.
 3. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie realizacji obowiązku prawnego administratora danych w zakresie uzyskania danych na etapie rekrutacji oraz zgody kandydata.
 4. Odbiorcą danych osobowych kandydata będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Walach.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych kandydata innym odbiorcom, ani do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe kandydata będą przechowywane przez okres 7 miesięcy, liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 7. Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez kandydata danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem umownym oraz warunkiem zawarcia umowy. Kandydat jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezakwalifikowanie kandydata do prowadzonego naboru.
 10. W oparciu o dane osobowe kandydata Administrator nie będzie wobec niego podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych osobiście w zamkniętej i zaadresowanej kopercie w siedzibie OPS od godziny 800 do godziny 1500 lub przesłać pocztą na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach,  47 – 344 Walce, Ul. Zamkowa 87,                do 29 kwietnia 2022 r., z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko referent/inspektor ds. świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walcach.  Decyduje data wpływu oferty do Ośrodka.

Osoby spełniające wymagania formalne, określone w ogłoszeniu, zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.walce.pl.

                                                                                                    

 

 Walce, 14 kwietnia 2022 r.

                                                                                                               

 

 

Sylwester Klimowicz

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach

 

Załączniki:

 

1. DOCXKwestionariusz osobowy dla kandydata.docx (21,17KB)
2. DOCOświadczenie.doc (31,00KB)