Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy: Opiekun(opiekun medyczny, opiekun osób starszych, opiekun osób niepełnosprawnych)

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach 
ogłasza nabór na stanowiska pracy:
Opiekun (opiekun medyczny, opiekun osób starszych, opiekun osób niepełnosprawnych)

 • Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie średnie.
 2. Dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w jednym z wymienionych zawodów:
 • opiekun medyczny,
  • opiekun w domu pomocy społecznej,
  • opiekun osoby starszej,
  • opiekun osoby niepełnosprawnej,
  • opiekun środowiskowy.
 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa Unii Europejskiej oraz obywatelstwa innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania w pełni z praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Wymagania dodatkowe:
 1. Doświadczenie w pracy na stanowisku opiekuna.
 2. Odpowiedzialność za powierzone zadania.
 3. Komunikatywność, życzliwy stosunek i otwartość na potrzeby drugiego człowieka.
 4. Wysoka kultura osobista, cierpliwość i umiejętność panowania nad emocjami.
 5. Umiejętność pracy w zespole.
 6. Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.
 7. Doświadczenie w pracy z osobami starszymi.
 8. Doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością.
 9. Znajomość problematyki dotyczącej wsparcia osób starszych.
 10. Umiejętność słuchania i koncepcyjnego myślenia.
 11. Samodzielność w realizacji powierzonych zadań.
 12. Wysoka kultura osobista, odporność na stres.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Świadczenie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych, aktywizujących, usprawniających  i wspomagających na rzecz podopiecznych.
 2. Zapewnienie opieki oraz pomocy podopiecznym w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, adekwatnej do możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia.
 3. Pomoc w wykonywaniu codziennych obowiązków (przygotowywanie posiłków, mycie naczyń, robienie zakupów, pomoc w utrzymaniu pomieszczeń w czystości, sprzątanie, zmiana pościeli).
 4. Pomoc w utrzymaniu higieny osobistej (mycie, czesanie, ubieranie).
 5. Organizowanie wolnego czasu dla podopiecznych Centrum, motywowanie i wspólny udział z podopiecznymi w spotkaniach integracyjnych ze społecznością lokalną.
 6. Opieka nad podopiecznymi w transporcie, podczas dowożenia podopiecznych na zajęcia i odwożenia do domu, asekuracja podczas poruszania się, wsiadania, wysiadania.
 7. Pomoc innym pracownikom podczas zajęć z podopiecznymi na terenie placówki i podczas planowanych wyjść poza teren.
 8. Pomoc podopiecznym w załatwieniu różnych spraw poza centrum (realizowanie recept, opłata rachunków, sprawy urzędowe).
 9. Udzielanie wsparcia emocjonalnego osobie starszej i jej rodzinie.
 10. Udział w tworzeniu i realizacji programów mających na celu usprawnienie podopiecznych.
 11. Realizacja zadań wynikających z Regulaminów ośrodków wsparcia oraz Indywidualnych Planów Działań podopiecznych.
 12. Współpraca ze specjalistami świadczącymi usługi na rzecz osób starszych.
 13. Prowadzenie dokumentacji podopiecznych.
 14. Inne zadania zlecone przez Przełożonego.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. Stanowisko:  opiekun(opiekun medyczny, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych).
 2. Tryb pracy: praca zmianowa w systemie 12 godzinnym, 7 dni w tygodniu (w tym godziny nocne, soboty, niedziele i święta).
 3. Umowa o pracę na okres próbny do 3 miesięcy, następnie jednego roku, po tym okresie zatrudnienie na czas nieokreślony.
 4. Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej, Ul. Zamkowa 87, 47-344 Walce.
 5. Termin zatrudnienia: lipiec 2022 r.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys, zawierający informacje, o których mowa w artykule 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy(t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1320) – imię(imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania(adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie świadectw pracy lub dokumentów potwierdzających staż pracy;
 4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 7. Ewentualne posiadane opinie z poprzednich miejsc pracy;
 8. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty aplikacyjne: życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenie, należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Po upływie 6 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o naborze, dokumenty kandydatów zostaną protokolarnie zniszczone.  

 1. Informacje dodatkowe:

Klauzula informacyjna dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Rodzinie w Walcach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanym RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych kandydata będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach z siedzibą w Walcach, Ul. Zamkowa 87, reprezentowany przez Kierownika OPS.
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach ma wyznaczonego inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt: e­-mail:  , tel. 774660660.
 3. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie realizacji obowiązku prawnego administratora danych w zakresie uzyskania danych na etapie rekrutacji oraz zgody kandydata.
 4. Odbiorcą danych osobowych kandydata będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Walach.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych kandydata innym odbiorcom, ani do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe kandydata będą przechowywane przez okres 7 miesięcy, liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 7. Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez kandydata danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem umownym oraz warunkiem zawarcia umowy. Kandydat jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezakwalifikowanie kandydata do prowadzonego naboru.
 10. W oparciu o dane osobowe kandydata Administrator nie będzie wobec niego podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych w języku polskim osobiście w zamkniętej i zaadresowanej kopercie w siedzibie OPS od godziny 800 do godziny 1500 lub przesłać pocztą na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach,  47 – 344 Walce, Ul. Zamkowa 87, z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walcach.

Osoby spełniające wymagania formalne, określone w ogłoszeniu, zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane.

                                                                                                                    

Walce,  29 kwietnia 2022 r.

                                                                                                               

 

Sylwester Klimowicz

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach

 

Załączniki:

1. DOCXKwestionariusz osobowy dla kandydata.docx (21,17KB)
2. DOCOświadczenie opiekun.doc (31,50KB)