Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.57.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 09-05-2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji na zadanie z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w 2022r. oraz z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych w 2022r.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznegoi owolontariacie (Dz.U.2020.0.1057) oraz zarządzenia Nr OR.0050.35.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: wypoczynek, nauka, edukacja, oświata i wychowanie w 2022 roku, oraz zarządzenia OR.0050.36.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję konkursową do zaopiniowania ofert o przyznanie dotacji na zadaniez zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w 2022r. oraz z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych w 2022r.
§ 2. W skład Komisji wchodzą:
1. Rafał Miczka - Przewodniczący Komisji
2. Ewa Krasowska - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Izabela Waloszek - Członek Komisji

§ 3. 1. Komisja Konkursowa dokonuje oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert. 2. Komisja Konkursowa przedstawia Wójtowi Gminy propozycje przyznania dotacji dla podmiotu uczestniczącego w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech