Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.58.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 09-05-2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji na zadanie z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnegow 2022 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie ((Dz.U.2020.0.1057) oraz Zarządzenia Nr OR.0050.37.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowychi etnicznych oraz języka regionalnego w 2022 roku zarządzam,co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert o przyznanie dotacji na zadanie z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2022 roku ze środków budżetu Gminy.
§ 2. W skład Komisji wchodzą:
1. Ilona Wyciślok - Przewodnicząca Komisji
2. Ewa Krasowska - Z-ca Przewodniczącej Komisji
3. Maria Wacław - Członek Komisji

§ 3. 1. Komisja Konkursowa dokonuje oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert. 2. Komisja Konkursowa przedstawia Wójtowi Gminy propozycje przyznania dotacji dla podmiotu uczestniczącego w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech