Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLIII Sesja Rady Gminy Walce w dniu 27 stycznia 2022 roku

 

Protokół Nr XLIII/2022
z XLIII Sesji Rady Gminy Walce 
w dniu 27 stycznia 2022 roku

 XLIII Sesja Rady Gminy Walce odbyła się dnia 27 stycznia 2022 r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 16:00.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

          Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Walce pan Mateusz Burczyk, który przewodniczył obradom.  

       dPrzewodniczący obrad powitał wszystkich obecnych oraz poinformował, że zgodnie z art.20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

         Przewodniczący obrad stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 13 radnych na ustawowy skład rady 15 radnych. Nieobecni radni to pani Renata Polok oraz pan Marek Kołodziejczyk. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.      

        Imienny wykaz głosowań radnych na XLIII Sesji Rady Gminy Walce stanowi załącznik do protokołu.

          2. Przedstawienie porządku obrad.

        Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad i zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku. Przewodniczący Rady Gminy pan Mateusz Burczyk złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce oraz umieszczenie go w punkcie 5g porządku obrad.

      W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się wprowadziła do porządku obrad projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce poprzez umieszczenie go w punkcie 5g porządku obrad.

         Rada Gminy Walce obradowała na XLIII Sesji według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok;
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
c) zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Walce na rok 2022;
d) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Walce na rok 2022;
e) zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Walce na 2022 rok;
f) rozpatrzenia petycji;
g) wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce.
6. Interpelacje, zapytania.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

      Przewodniczący obrad poinformował, iż protokół z XLI sesji Rady Gminy Walce został przekazany za pośrednictwem systemu Rada365 oraz że nie ma uwag do jego treści.

     Następnie przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLI sesji Rady Gminy Walce. W jawnym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie głosami 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół z XLI sesji Rady Gminy Walce.

      Przewodniczący obrad poinformował również, iż protokół z XLII sesji Rady Gminy Walce został przekazany za pośrednictwem systemu Rada365 oraz że nie ma uwag do jego treści.

     W dalszej kolejności przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLII sesji Rady Gminy Walce. W jawnym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie głosami 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół z XLII sesji Rady Gminy Walce.

    

 

 

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

      Wójt złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w okresie od 29.12.2021 r. do 27.01.2022 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)  zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok;

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce i zapytał, czy ktoś chce zabrać głos.

     Wójt zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały. 

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XLIII/333/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok z uwzględnieniem autopoprawki.

b)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce i zapytał, czy ktoś chce zabrać głos.

     Wójt zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały. 

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XLIII/334/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce z uwzględnieniem autopoprawki.

c)  zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Walce na rok 2022

      Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Samorządu panu Robertowi Jurczyk, który przedstawił sprawozdanie z pracy komisji w 2021 roku.

     W dalszej kolejności Przewodniczący oddał głos Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Mienia Komunalnego panu Waldemarowi Stokłosa, który przedstawił sprawozdanie z pracy komisji w 2021 roku.

       Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu pani Bernadecie Latus-Suchińskiej, członkowi Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych, która przedstawiła sprawozdanie z pracy komisji w 2021 roku.

       W dalszej kolejności Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce oraz zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XXLIII/335/2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Walce na rok 2022.

 

d)  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Walce na rok 2022

      Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej pani Iwonie Hruzik, która przedstawiła sprawozdanie z pracy komisji w 2021 roku.

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy ktoś chce zabrać głos.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XLIII/336/2022 w zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Walce na rok 2022.

e) zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Walce na 2022 rok

     Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji panu Józefowi Reinhard, który przedstawił sprawozdanie z pracy komisji w 2021 roku.

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy ktoś chce zabrać głos.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XLIII/337/2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Walce na 2022 rok.

f) rozpatrzenia petycji

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz przekazał, że została wydana opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w tej sprawie.

     Zapytał również, czy ktoś chce zabrać głos w sprawie projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XLIII/338/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji.

g) wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365.

     Zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w sprawie projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XLIII/339/2022 w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce.

6. Interpelacje, zapytania.

      Nikt z radnych nie zabrał głosu.

7. Wolne wnioski i informacje.

Nikt z obecnych nie zabrał głosu.

8. Zamknięcie sesji.

      Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XLIII sesji został zrealizowany oraz zamknął posiedzenie o godzinie 16:30.

      Na tym protokół zakończono.        

 

     Protokół sporządziła                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

      

        Sabina Schady                                                                               Mateusz Burczyk