Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce w dniu 21 marca 2022 roku

 

Protokół Nr XLV/2022

z XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce

w dniu 21 marca 2022 roku

 

 XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce odbyła się dnia 21 marca 2022 roku. Sesja rozpoczęła się o godzinie 16:04.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

          Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Walce pan Mateusz Burczyk, który przewodniczył obradom.  

       dPrzewodniczący powitał wszystkich obecnych oraz poinformował, że zgodnie z art.20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

         Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 11 radnych na ustawowy skład rady 15 radnych. Nieobecni radni to pan Dawid Dudek, pan Robert Jurczyk, pan Jarosław Brzezinka oraz pani Renata Polok Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.      

        Imienny wykaz głosowań radnych na XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce stanowi załącznik do protokołu.

          2. Przedstawienie porządku obrad.

        Przewodniczący Rady przekazał, iż sesja została zwołana na wniosek wójta oraz odczytał proponowany porządek obrad. Następnie zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku.

         Rada Gminy Walce obradowała na XLV Nadzwyczajnej Sesji według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a. zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

c. zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. " Budowa drogi gminnej w Walcach łączącej drogi powiatowe o numerach 1810 O oraz 1465 O" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

d. udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach dotyczących świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowani i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi

e. współpracy partnerskiej Gminy Walce a Gminą Česká Ves z Republiki Czeskiej

4. Zamknięcie sesji.

        3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)  zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok;

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

      W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 11 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XLV/358/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok.

b)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 11 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XLV/359/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

c)  zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. " Budowa drogi gminnej w Walcach łączącej drogi powiatowe o numerach 1810 O oraz 1465 O" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 11 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XLV/360/2022 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. " Budowa drogi gminnej w Walcach łączącej drogi powiatowe o numerach 1810 O oraz 1465 O" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

d)  udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach dotyczących świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowani i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

       Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 11 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XLV/361/2021 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach dotyczących świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowani i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

 

e) współpracy partnerskiej Gminy Walce a Gminą Česká Ves z Republiki Czeskiej

       Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

       Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 11 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XLV/362/2021 w sprawie współpracy partnerskiej Gminy Walce a Gminą Česká Ves z Republiki Czeskiej.

5. Zamknięcie sesji.

      Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XLV sesji został zrealizowany oraz zamknął posiedzenie o godzinie 16:11.

      Na tym protokół zakończono.        

 

     Protokół sporządziła                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

      

        Sabina Schady                                                                               Mateusz Burczyk