Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLVI Nadzwyczajna Sesji Rady Gminy Walce w dniu 7 kwietnia 2022 roku

 

Protokół Nr XLVI/2022
  z XLVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce
w dniu 7 kwietnia 2022 roku

 

 XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce odbyła się dnia 7 kwietnia 2022 roku. Sesja rozpoczęła się o godzinie 7:01.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

          Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Walce pan Mateusz Burczyk, który przewodniczył obradom.  

       dPrzewodniczący powitał wszystkich obecnych oraz poinformował, że zgodnie z art.20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

         Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 12 radnych na ustawowy skład rady 15 radnych. Nieobecni radni to pan Dawid Dudek, pan Jarosław Brzezinka, pani Renata Polok. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.      

        Imienny wykaz głosowań radnych na XLVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce stanowi załącznik do protokołu.

          2. Przedstawienie porządku obrad.

        Przewodniczący Rady przekazał, iż sesja została zwołana na wniosek wójta oraz odczytał proponowany porządek obrad. Następnie zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku.

         Rada Gminy Walce obradowała na XLVI Nadzwyczajnej Sesji według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce,
c) zmiany uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Walce na rok szkolny 2021/2022,
d) przedłużenia umowy najmu,
e) wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce w trwałym zarządzie Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach;
4. Zamknięcie sesji.

        3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)  zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok;

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

      W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 12 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XLVI/363/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok.

b)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 12 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XLVI/364/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

c)  zmiany uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Walce na rok szkolny 2021/2022

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 12 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XLVI/365/2022  w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Walce na rok szkolny 2021/2022.

d)  przedłużenia umowy najmu

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

       Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 12 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XLVI/366/2021 w sprawie przedłużenia umowy najmu.

e) wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce w trwałym zarządzie Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach

       Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

       Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 12 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XLV/367/2022 w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce w trwałym zarządzie Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach

5. Zamknięcie sesji.

      Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XLVI sesji został zrealizowany oraz zamknął posiedzenie o godzinie 7:07.

      Na tym protokół zakończono.        

 

     Protokół sporządziła                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

      

        Sabina Schady                                                                               Mateusz Burczyk