Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLVII Nadzwyczajna Sesji Rady Gminy Walce w dniu 22 kwietnia 2022 roku

 

Protokół Nr XLVII/2022
z XLVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce
w dniu 22 kwietnia 2022 roku

 

 XLVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce odbyła się dnia 22 kwietnia 2022 roku. Sesja rozpoczęła się o godzinie 7:06.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

          Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Walce pan Mateusz Burczyk, który przewodniczył obradom.  

        Przewodniczący powitał wszystkich obecnych oraz poinformował, że zgodnie z art.20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

         Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 11 radnych na ustawowy skład rady 15 radnych. Nieobecni radni to pan Dawid Dudek, pan Robert Jurczyk, pan Jarosław Brzezinka, pani Renata Polok Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.      

        Imienny wykaz głosowań radnych na XLVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce stanowi załącznik do protokołu.

          2. Przedstawienie porządku obrad.

        Przewodniczący Rady przekazał, iż sesja została zwołana na wniosek wójta oraz odczytał proponowany porządek obrad. Następnie zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku.

         Rada Gminy Walce obradowała na XLVII Nadzwyczajnej Sesji według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a. zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok
b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
c. przystąpienia Gminy Walce do Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi
4. Zamknięcie sesji.       

3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)  zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok;

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

      W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 11 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XLVII/368/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok.

b)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 12 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XLVII/369/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

c)  przystąpienia Gminy Walce do Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 11 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XLVII/370/2022  w sprawie przystąpienia Gminy Walce do Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi.

4. Zamknięcie sesji.

      Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XLVII sesji został zrealizowany oraz zamknął posiedzenie o godzinie 7:10.

      Na tym protokół zakończono.        

 

     Protokół sporządziła                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

      

        Sabina Schady                                                                               Mateusz Burczyk