Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej w użyczenie _ Walce działka nr 3222

Zarządzenie Nr Or.0050.81.2022

Wójta Gminy Walce

z dnia 20-06-2022

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w użyczenie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 ze zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 1899 ze zm.) w sprawie umowy użyczenia, dla nieruchomości stanowiącej własność Gminy Walce zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam w użyczenie na czas oznaczony do 3 lat nieruchomość wykazaną w załączniku stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia, gdzie strony zamierzają zawrzeć pierwszą umowę.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach, ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej urzędu i podmiotowym BiP.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 

DOCXZałącznik nr 1 Or.0050.81.2022.docx (7,92KB)

DOCXZałącznik nr 2 Or.0050.81.2022.docx (303,17KB)

PDFZarządzenie.Or.0050.81.2022z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej w użyczenie.pdf (1,47MB)