Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIX/386/2022 Rady Gminy Walce z dnia 29-06-2022 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Walce sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku

UCHWAŁA NR XLIX/386/2022 RADY GMINY WALCE
z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Walce sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się skonsolidowany bilans Gminy Walce sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr XLIX/386/2022 Rady Gminy Walce z dnia 29-06-2022 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Walce sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku.pdf (239,02KB)

PDFZalacznik1 XLIX/386/2022.pdf (81,21KB)