Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIX/388/2022 Rady Gminy Walce z dnia 29-06-2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

UCHWAŁA NR XLIX/388/2022 RADY GMINY WALCE
z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLI/326/2021 Rady Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 463.131,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 166.332,20 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
3) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 296.798,80 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
4) wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 „Wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2022 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
5) wprowadza się zmiany w załączniku nr 12 „Wydatki budżetu Gminy Walce na 2022 rok obejmujące dotacje”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
6) wprowadza się zmiany w załączniku nr 13 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
7) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„Deficyt budżetu w wysokości 2.930.008,20 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.699.446,15 zł, 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Walce wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 690.243,58 zł, 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 540.117,07 zł, 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 201,40 zł. ”;

8) § 7 otrzymuje następujące brzmienie:
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 2.699.446,15 zł, w tym z tytułu: 1) kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł; 2) pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 692.865,32 zł; 3) pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.006.580,83 zł. ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XLIX/388/2022 Rady Gminy Walce z dnia 29-06-2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok.pdf (2,18MB)

DOCXUzasadnienie XLIX/388/2022.docx (9,30KB)

PDFZalacznik1 XLIX/388/2022.pdf (285,53KB)

PDFZalacznik2 XLIX/388/2022.pdf (363,92KB)

PDFZalacznik3 XLIX/388/2022.pdf (250,20KB)

PDFZalacznik4 XLIX/388/2022.pdf (364,42KB)

PDFZalacznik5 XLIX/388/2022.pdf (296,61KB)

PDFZalacznik6 XLIX/388/2022.pdf (270,93KB)