Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIX/390/2022 Rady Gminy Walce z dnia 29-06-2022 w sprawie zmian w uchwale o utworzeniu Publicznego Żłobka w Walcach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Walce oraz nadanie mu statutu

UCHWAŁA NR XLIX/390/2022 RADY GMINY WALCE
z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie zmian w uchwale o utworzeniu Publicznego Żłobka w Walcach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Walce oraz nadanie mu statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 8 ust. 1 pkt 1 , ust. 2 i art. 11 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.75 ze zm.), Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XII/108/2019 Rady Gminy Walce z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w uchwale o utworzeniu Publicznego Żłobka w Walcach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Walce oraz nadanie mu statutu § 4 otrzymuje brzmienie:"§ 4.1. Do żłobka przyjmowane są dzieci, których rodzice zamieszkują lub pracują na terenie Gminy Walce. 2. Dzieci, których rodzice nie zamieszkują na terenie Gminy Walce lub których rodzice nie pracują na terenie Gminy Walce będą przyjmowane do żłobka tylko w sytuacji zaspokojenia potrzeb osób, o których mowa w ust. 1 i posiadania wolnych miejsc w żłobku.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr XLIX/390/2022 Rady Gminy Walce z dnia 29-06-2022 w sprawie zmian w uchwale o utworzeniu Publicznego Żłobka w Walcach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Walce oraz nadanie mu statutu.pdf (163,03KB)