Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLVIII Sesja Rady Gminy Walce w dniu 25 maja 2022 roku

Protokół Nr XLVIII/2022
z XLVIII Sesji Rady Gminy Walce 
w dniu 25 maja 2022 roku

 XLVIII Sesja Rady Gminy Walce odbyła się dnia 25 maja 2022 r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 16:00.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

              Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Walce pan Mateusz Burczyk, który przewodniczył obradom.  

           Przewodniczący obrad powitał wszystkich obecnych oraz poinformował, że zgodnie z art.20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

            Przewodniczący obrad stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 15 radnych na ustawowy skład rady 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.      

            Imienny wykaz głosowań radnych na XLVIII Sesji Rady Gminy Walce stanowi załącznik do protokołu.

          2. Przedstawienie porządku obrad.

           Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad i zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku.
Przewodniczący Rady Gminy pan Mateusz Burczyk złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Walce na lata 2021 -2025 i umieszczenie go w punkcie 7k porządku obrad.

           W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 15 radnych przy braku głosów  przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się wprowadziła do porządku obrad projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Walce na lata 2021 -2025 poprzez umieszczenie go w punkcie 7k porządku obrad.

          W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Gminy złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Walce na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i umieszczenie go w punkcie 7L porządku obrad.

          W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się wprowadziła do porządku obrad projekt uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Walce na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego poprzez umieszczenie go punkcie 7 L porządku obrad.

Rada Gminy Walce obradowała na XLVIII Sesji według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021.
6. Informacja o przedstawieniu Raportu o stanie Gminy Walce za rok 2021.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok;
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
c) udzielenia pomocy finansowej Związkowi Międzygminnemu „Czysty Region"
d) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na 2022 rok
e)  udzielenia pożyczki długoterminowej Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Walcach
f) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
g) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Walcach
h) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
i) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
j) zmiany uchwały nr XVIII/161/2020 Rady Gminy Walce z dnia 11 marca 2020 r.  w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami
k) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Walce na lata 2021 -2025
l) określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Walce na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
8. Interpelacje, zapytania.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie sesji.

3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.

      Przewodniczący obrad poinformował, iż protokół z XLIV sesji Rady Gminy Walce został przekazany za pośrednictwem systemu Rada365 oraz że nie ma uwag do jego treści.          Następnie przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji Rady Gminy Walce.
      W jawnym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół z XLIV sesji Rady Gminy Walce.

       Przewodniczący obrad poinformował, iż protokół z XLV sesji Rady Gminy Walce został przekazany za pośrednictwem systemu Rada365 oraz że nie ma uwag do jego treści.  Następnie przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLV sesji Rady Gminy Walce.    
     W jawnym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół z XLV sesji Rady Gminy Walce.

      Przewodniczący obrad poinformował, iż protokół z XLVI sesji Rady Gminy Walce został przekazany za pośrednictwem systemu Rada365 oraz że nie ma uwag do jego treści.  Następnie przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLVI sesji Rady Gminy Walce.    
     W jawnym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół z XLVI sesji Rady Gminy Walce.

       Przewodniczący obrad poinformował, iż protokół z XLVII sesji Rady Gminy Walce został przekazany za pośrednictwem systemu Rada365 oraz że nie ma uwag do jego treści.  Następnie przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLVII sesji Rady Gminy Walce.    
     W jawnym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół z XLVII sesji Rady Gminy Walce.

   4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
      Wójt złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w okresie od 25.02.2022 r. do 25.05. 2022 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

5. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021.

Wójt złożył sprawozdanie z realizacji Programu. Radni nie wnieśli pytań bądź uwag.

6. Informacja o przedstawieniu Raportu o stanie Gminy Walce za rok 2021.

Wójt przedstawił informację o przedstawieniu raportu o stanie Gminy Walce za rok 2021.  Radni nie wnieśli pytań bądź uwag.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok;
     
Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce i zapytał, czy ktoś chce zabrać głos.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę nr XLVIII/371/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok.

b)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce i zapytał, czy ktoś chce zabrać głos.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę nr XLVIII/372/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.

c)  udzielenia pomocy finansowej Związkowi Międzygminnemu „Czysty Region";

       Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce oraz zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę nr XLVIII/373/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Międzygminnemu „Czysty Region";.

d)  ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na 2022 rok

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy ktoś chce zabrać głos.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę nr XLVIII/374/2022 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na 2022 rok.

   e)  udzielenia pożyczki długoterminowej Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Walcach;

         Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy ktoś chce zabrać głos.

         Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę nr XLVIII/375/2022 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Walcach.

   f)  szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania;

         Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy ktoś chce zabrać głos.

         Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

        W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę nr XLVIII/376/2022 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

   g) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Walcach;

         Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy ktoś chce zabrać głos.

         Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

        W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę nr XLVIII/377/2022  w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Walcach.

h) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości;

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy ktoś chce zabrać głos.

         Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

        W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę nr XLVIII/378/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.

i) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy ktoś chce zabrać głos.

         Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

        W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę nr XLVIII/379/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

j) zmiany uchwały nr XVIII/161/2020 Rady Gminy Walce z dnia 11 marca 2020 r.  w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy ktoś chce zabrać głos.

         Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

        W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę nr XLVIII/380/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/161/2020 Rady Gminy Walce z dnia 11 marca 2020 r.  w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami.

 k) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Walce na lata 2021 -2025

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy ktoś chce zabrać głos.

        Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę nr XLVIII/381/2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Walce na lata 2021 -2025.

    l) określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Walce na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy ktoś chce zabrać głos.

       Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

        W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę nr XLVIII/382/2022 w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Walce na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

8. Interpelacje, zapytania.

      Nikt z radnych nie zabrał głosu.

9. Wolne wnioski i informacje.

Nikt z obecnych nie zabrał głosu.

10. Zamknięcie sesji.

      Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XLVIII sesji został zrealizowany oraz zamknął posiedzenie o godzinie 16:33.

      Na tym protokół zakończono.        

 

     Protokół sporządziła                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

      

        Sabina Schady                                                                               Mateusz Burczyk