Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

L Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce w dniu 20 lipca 2022 roku

 

Protokół Nr L/2022
z L Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce
w dniu 20 lipca 2022 roku

L Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce odbyła się dnia 20 lipca 2022 roku. Sesja rozpoczęła się o godzinie 7:01.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

          Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Walce pan Mateusz Burczyk, który przewodniczył obradom.  

        Przewodniczący powitał wszystkich obecnych oraz poinformował, że zgodnie z art.20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

         Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 14 radnych na ustawowy skład rady 15 radnych. Nieobecni radni to pan Waldemar Stokłosa. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.      

        Imienny wykaz głosowań radnych na L Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce stanowi załącznik do protokołu.

          2. Przedstawienie porządku obrad.

        Przewodniczący Rady przekazał, iż sesja została zwołana na wniosek wójta oraz odczytał proponowany porządek obrad. Następnie zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku.

        Rada Gminy Walce obradowała na L Nadzwyczajnej Sesji według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok;
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
c) zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walce za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej;
d) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Walce;
e) uchylenia uchwały Nr XLIV/343/2022 Rady Gminy Walce z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie utworzenia na terenie Gminy Walce ośrodka wsparcia pod nazwą „Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Walcach”;
f) utworzenia na terenie Gminy Walce ośrodka wsparcia pod nazwą „Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Walcach”.
4. Zamknięcie sesji.       

3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)  zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok;
      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.
      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie
       
W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr L/393/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok.

b)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.
      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  
      
W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr L/394/2022w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.

c)  zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walce za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej;
    
Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.
     Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie
     
W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr L/395/2022 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walce za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

d) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Walce;
     
Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.
     Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie. 
     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr L/396/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Walce.

e) uchylenia uchwały Nr XLIV/343/2022 Rady Gminy Walce z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie utworzenia na terenie Gminy Walce ośrodka wsparcia pod nazwą „Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Walcach”;
       Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.
       Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie. 
       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr L/397/2022 w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIV/343/2022 Rady Gminy Walce z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie utworzenia na terenie Gminy Walce ośrodka wsparcia pod nazwą „Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Walcach”.

f) utworzenia na terenie Gminy Walce ośrodka wsparcia pod nazwą „Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Walcach”
       Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.
       Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.
       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr L/398/2022 w sprawie utworzenia na terenie Gminy Walce ośrodka wsparcia pod nazwą „Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Walcach”.

4. Zamknięcie sesji.

      Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad L sesji został zrealizowany oraz zamknął posiedzenie o godzinie 7:09.

      Na tym protokół zakończono.        

 

     Protokół sporządziła                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

      

        Sabina Schady                                                                               Mateusz Burczyk