Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta w roku 2022

Zarządzenie Nr 0050.1.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 03-01-2022 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która będzie właściwa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej w 2023 roku

Zarządzenie Nr Or.0050.3.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 05-01-2022 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę w drodze przetargu

Zarządzenie Nr Or.0050.4.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 05-01-2022 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę w drodze przetargu

Zarządzenie Nr Or.0050.5.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 05-01-2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie dodatku osłonowego

Zarządzenie Nr Or.0050.6.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 10-01-2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji na zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 r.

Zarządzenie Nr Or.0050.7.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 10-01-2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji na zadanie z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2022 roku

Zarządzenie Nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12-01-2022 w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.9.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 13-01-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.10.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 13-01-2022 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w Klubie Senior + w Grocholubiu

Zarządzenie Nr Or.0050.11.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 27-01-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.12.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 28-01-2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Walce za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku

Zarządzenie Nr Or.0050.13.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 31-01-2022 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Walce

Zarządzenie Nr Or. 0050.14.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 31-01-2022 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Walce

Zarządzenie Nr Or.0050.15.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 31-01-2022 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie Nr Or.0050.16.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 31-01-2022 w sprawie ustalenia na 2022 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Walce oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat ponoszonych przez nauczycieli związanych z doskonaleniem zawodowym

Zarządzenie Nr Or.0050.17.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 04-02-2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej rolnej stanowiącej mienie Gminy Walce

Zarządzenie Nr Or.0050.18.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 24-02-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walceoraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.19.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 24-02-2022 w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr Or.0050.20.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 28-02-2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.21.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 28-02-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walceoraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.22.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 03-03-2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraPublicznego Przedszkola w  Walcach.

Zarządzenie Nr Or 0050.23.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 03-03-2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości oznaczonej nr 1001/1 i 1002/2 w Walcach, na której został ustanowiony trwały zarząd

Zarządzenie Nr Or.Or.0050.24.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 03-03-2022 w sprawie realizacji zadań obrony cywilnejw Gminie Walce w 2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.25.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 07-03-2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Obwieszczenie Nr OR. 050.26.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 08-03-2022 w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji (odszczurzania) na terenie gminy WALCE

Zarządzenie Nr Or.0050.27.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 14-03-2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w  Walcach

Zarządzenie Nr Or.0050.28.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 16-03-2022 w sprawie upowaznienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach do prowadzenia postępowania w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego

Zarządzenie Nr Or.0050.30.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 21-03-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walceoraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.31.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 24-03-2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.32.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 24-03-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.33.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 31-03-2022 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolusprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walce za 2021 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.34.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 31-03-2022 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce informacji o wykonaniu planu finansowegodla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.35.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 01-04-2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: wypoczynek, nauka, edukacja, oświata i wychowanie w 2022 roku

Zarządzenie Nr OR.0050.36.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 01-04-2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku

Zarządzenie Nr Or.0050.37.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 01-04-2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2022 roku

Zarządzenie Nr Or.0050.38.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 07-04-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walceoraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.39.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 07-04-2022 w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr Or.0050.40.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 07-04-2022 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Zarządzenie Nr Or.0050.41.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 07-04-2022 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem

 

Zarządzenie Nr Or 0050.43.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 11-04-2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki nr 1001/1 w Walcach, na której został ustanowiony trwały zarząd

Zarządzenie Nr Or.0050.44.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 14-04-2022 w sprawie konsultacji społecznych projektuStrategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030

Zarządzenie Nr Or.0050.45.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 21-04-2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.46.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 21-04-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walceoraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.47.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 21-04-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.39.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 7 kwietnia 2022 r.w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr Or.0050.48.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 22-04-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.49.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 26-04-2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonaniabudżetu Gminy Walce za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2022 roku

Zarządzenie Nr Or.0050.50.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 26-04-2022 uchylające zarządzenie nr Or.0050.37.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 31 marca 2021 r.w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Gminy Walce oraz jednostki obsługujące

Zarządzenie Nr Or.0050.51.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 29-04-2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.52.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 29-04-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walceoraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.53.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 29-04-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.39.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr Or.0050.54.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 06-05-2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.55.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 06-05-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.56.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 06-05-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.39.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr Or.0050.57.2022 Rady Gminy Walce z dnia 09-05-2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji na zadanie z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w 2022r. oraz z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych w 2022r.

Zarządzenie Nr Or.0050.58.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 09-05-2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji na zadanie z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnegow 2022 roku

Zarządzenie Nr Or.0050.59.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 16-05-2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.60.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 16-05-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.61.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 16-05-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.39.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr Or.0050.62.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 20-05-2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.63.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 20-05-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.64.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 20-05-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.39.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr Or.0050.65.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 23-05-2022 w sprawie przekazania Radzie Gminy Walce sprawozdania finansowegoGminy Walce za 2021 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.66.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 25-05-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.67.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 27-05-2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej wykonanie budżetu Gminy Walce za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku

Zarządzenie Nr Or.0050.68.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 30-05-2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.69.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 30-05-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.70.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 30-05-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.39.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków pochodzącychz Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr Or.0050.71.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 06-06-2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości uzyskania dotacji celowej w 2022 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

Zarządzenie Nr Or.0050.72.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 09-06-2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.73.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 09-06-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walceoraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.74.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 09-06-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.39.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków pochodzącychz Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr Or.0050.75.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 09-06-2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowegoGminnego Ośrodka Kultury w Walcach za 2021 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.76.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 14-06-2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowegoGminnej Biblioteki Publicznej w Walcach za 2021 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.77.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 15-06-2022 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości przysługujące Gminie Walce

Zarządzenie Nr Or.0050.78.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 20-06-2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.79.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 20-06-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.80.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 20-06-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.39.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 7 kwietnia 2022 r.w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr Or.0050.81.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 20-06-2022 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w użyczenie

Zarządzenie Nr Or.0050.82.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 27-06-2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.83.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 27-06-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.84.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 27-06-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.39.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków pochodzącychz Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr Or 0050.85.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 29-06-2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr Or.0050.86.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 29-06-2022 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem

Zarządzenie Nr Or.0050.87.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 29-06-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.88.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 30-06-2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.89.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 30-06-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.90.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 30-06-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.39.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków pochodzącychz Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr Or.0050.91.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 30-06-2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

Zarządzenie Nr Or.0050.92.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 07-07-2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.93.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 07-07-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.94.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 07-07-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.39.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków pochodzącychz Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr Or.0050.95.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 14-07-2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.96.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 14-07-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.97.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 14-07-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.39.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków pochodzącychz Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr Or.0050.98.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 14-07-2022 w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w 2023 roku

Zarządzenie Nr Or.0050.99.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 20-07-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.100.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 21-07-2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.101.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 21-07-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.102.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 21-07-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.39.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków pochodzącychz Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr Or.0050.103.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 27-07-2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonaniabudżetu Gminy Walce za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2022 roku

Zarządzenie Nr Or.0050.104.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 27-07-2022 w sprawie w sprawie aktualizacji informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu na terenie gminy Walce zwanej potocznie inwentaryzacją ujętą w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Walce na lata 2013-2032”, przyjętym Uchwałą Nr XXV/168/2013 Rady Gminy Walce w dniu 27 marca 2013r.

Zarządzenie Nr Or.0050.105.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 28-07-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.106.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 29-07-2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.107.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 29-07-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.108.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 18-08-2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego

Zarządzenie Nr Or.0050.109.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 19-08-2022 w sprawie określenia prewspółczynnika dla jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Walce

Zarządzenie Nr Or.0050.110.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 19-08-2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.111.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 19-08-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.112.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 19-08-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.39.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków pochodzącychz Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr OR.0050.113.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 24-08-2022 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która będzie właściwa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej w 2023 roku

Zarządzenie Nr Or.0050.114.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 25-08-2022 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Walcach

Zarządzenie Nr Or.0050.115.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 26-08-2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.116.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 26-08-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.117.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 26-08-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.39.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków pochodzącychz Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr Or.0050.118.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 31-08-2022 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walce za pierwsze półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Zarządzenie Nr Or.0050.119.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 31-08-2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.120.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 31-08-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.121.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 31-08-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.39.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków pochodzącychz Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr OR.0050.122.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 14-09-2022 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr Or.0050.123.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 14-09-2022 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2023

Zarządzenie Nr Or.0050.124.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 14-09-2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.125.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 14-09-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walceoraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.126.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 14-09-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.39.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków pochodzącychz Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr OR.0050.127.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 23-09-2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Zarządzenie Nr Or.0050.128.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 23-09-2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.129.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 23-09-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.130.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 23-09-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.39.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków pochodzącychz Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr Or.0050.131.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 26-09-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.135.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 28-09-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.39.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków pochodzącychz Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr Or.0050.137.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 30-09-2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.138.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 30-09-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walceoraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.139.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 30-09-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.39.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków pochodzącychz Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr Or.0050.140.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 30-09-2022 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem

Zarządzenie Nr Or 0050.141.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 30-09-2022 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem

Zarządzenie Nr Or.0050.142.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 30-09-2022 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę w drodze przetargu

Zarządzenie Nr Or.0050.144.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12-10-2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem niektórych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Walce

Zarządzenie Nr Or.0050.145.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 14-10-2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.146.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 14-10-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.147.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 14-10-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.39.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków pochodzącychz Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr Or.0050.148.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 26-10-2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.149.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 26-10-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walceoraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Zarządzenie Nr or.0050.150.2022 Rady Gminy Walce z dnia 26-10-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.39.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków pochodzącychz Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr Or.0050.151.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 28-10-2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonaniabudżetu Gminy Walce za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 września 2022 roku

Zarządzenie Nr Or.0050.152.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 28-10-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.153.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 28-10-2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej rolnej stanowiącej mienie Gminy Walce

Zarządzenie Nr Or.0050.155.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 08-11-2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego

Zarządzenie Nr Or.0050.156.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 09-11-2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr Or.0050.157.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 15-11-2022 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi

Zarządzenie Nr Or.0050.158.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 15-11-2022 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

Zarządzenie Nr O.0050.159.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 17-11-2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.160.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 17-11-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.161.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 17-11-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.39.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr Or.0050.162.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 21-11-2022 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Walce

Zarządzenie Nr Or.0050.164.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 25-11-2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.165.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 25-11-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.166.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 25-11-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.39.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków pochodzącychz Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr Or.0050.167.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 30-11-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walceoraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.169.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 01-12-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.158.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

Zarządzenie Nr Or.0050.170.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 05-12-2022 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem

Zarządzenie Nr Or.0050.171.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 05-12-2022 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem

Zarządzenie Nr Or.0050.172.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 06-12-2022 w sprawie w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami wskazanymi przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku

Zarządzenie Nr Or.0050.173.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 06-12-2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.177.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 15-12-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.157.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi

Zarządzenie Nr Or.0050.178.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 15-12-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.158.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachun-kowej w Opolu projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

Zarządzenie Nr Or.0050.179.2022 Rady Gminy Walce z dnia 15-12-2022 w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją zadania pn.: „Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zarządzenie Nr Or.0050.180.2022 Rady Gminy Walce z dnia 15-12-2022 w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją zadania pn.: „Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zarządzenie Nr Or.0050.181.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 15-12-2022 w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacja zadania pn.: „Budowa drogi gminnej w Walcach łączącej drogi powiatowe o numerach 1810 O oraz 1465 O" w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zarządzenie Nr Or.0050.182.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 15-12-2022 w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobieszowice” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zarządzenie Nr Or.0050.183.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 15-12-2022 w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacja zadania pn.: „Budowa drogi gminnej w Walcach łączącej drogi powiatowe o numerach 1810 O oraz 1465 O" w ramach . Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zarządzenie Nr Or.0050.184.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 16-12-2022 w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją zadania pn.: „Remont drogi gminnej w Zabierzowie” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zarządzenie Nr Or.0050.185.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 16-12-2022 w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa remizy OSP w Dobieszowicach” w ramach Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych

Zarządzenie Nr Or.0050.188.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 16-12-2022 w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Walce do prowadzenia spraw gminy

Zarządzenie Nr Or.0050.189.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 16-12-2022 w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Walce do prowadzenia spraw gminy

Zarządzenie Nr Or.0050.191.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 19-12-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.39.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków pochodzącychz Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr Or.0050.193.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 27-12-2022 w sprawie weryfikacji projektów planów finansowych pod względem ich zgodnościz projektem uchwały budżetowej na 2023 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.195.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 28-12-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.39.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków pochodzącychz Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr Or.0050.197.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 30-12-2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.199.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 30-12-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.39.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków pochodzącychz Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr Or.0050.201.2022 Rady Gminy Walce z dnia 30-12-2022 w sprawie sporządzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomosci na lata 2023-2025