Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.4.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 05-01-2022 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę w drodze przetargu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 j.t. ze zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 roku poz. 1899 – j.t. ze zm.) w związku z uchwałą Rady Gminy Walce nr XXXIX/319/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 7 lat w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Walce zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam w dzierżawę, na czas oznaczony tj. siedmiu lat, nieruchomość gruntową rolną wymienioną w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Oddanie w dzierżawę nieruchomości, o której mowa w § 1, nastąpi w drodze przetargu.
§ 3. Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach, ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej urzędu oraz podmiotowym BIP.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 

DOCXZałącznik nr 1 Or.0050.4.2022.docx (8,64KB)