Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12-01-2022 w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 247 ust. 1 i art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W związku z weryfikacją zatwierdzonych przez kierowników podległych samorządowych jednostek budżetowych planów finansowych tych jednostek na 2022 rok z ostatecznymi kwotami dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w uchwale budżetowej Gminy Walce na 2022 rok stwierdza się zgodność planów finansowych z uchwałą nr XLI/326/2021 Rady Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2022 rok we wszystkich podległych jednostkach budżetowych. 2. Ustala się plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Walce obejmujące:
1) dochody budżetu Gminy Walce na 2022 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia (tabele nr 1 – 9);
2) wydatki budżetu Gminy Walce na 2022 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia (tabele nr 1 – 8);
3) przychody budżetu Gminy Walce na 2022 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
4) rozchody budżetu Gminy Walce na 2022 rok – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami obejmujący:
1) dotacje przyznane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami i wydatki finansowane z tych dotacji w 2022 roku – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2022 roku – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 

PDFZalacznik1 Or.0050.8.2022.pdf (134,23KB)

PDFZalacznik2 Or.0050.8.2022.pdf (203,34KB)

PDFZalacznik3 Or.0050.8.2022.pdf (112,63KB)

PDFZalacznik4 Or.0050.8.2022.pdf (108,45KB)

PDFZalacznik5 Or.0050.8.2022.pdf (108,02KB)

PDFZalacznik6 Or.0050.8.2022.pdf (109,28KB)

PDFZalacznik7 Or.0050.8.2022.pdf (109,60KB)

PDFZalacznik8 Or.0050.8.2022.pdf (146,25KB)

PDFZalacznik9 Or.0050.8.2022.pdf (120,40KB)

PDFZalacznik10 Or.0050.8.2022.pdf (113,11KB)

PDFZalacznik11 Or.0050.8.2022.pdf (109,36KB)

PDFZalacznik12 Or.0050.8.2022.pdf (113,20KB)

PDFZalacznik13 Or.0050.8.2022.pdf (110,40KB)

PDFZalacznik14 Or.0050.8.2022.pdf (112,21KB)

PDFZalacznik15 Or.0050.8.2022.pdf (111,66KB)

PDFZalacznik16 Or.0050.8.2022.pdf (196,59KB)

PDFZalacznik17 Or.0050.8.2022.pdf (197,67KB)

PDFZalacznik18 Or.0050.8.2022.pdf (128,06KB)

PDFZalacznik19 Or.0050.8.2022.pdf (276,65KB)