Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.16.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 31-01-2022 w sprawie ustalenia na 2022 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Walce oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat ponoszonych przez nauczycieli związanych z doskonaleniem zawodowym

Na podstawie § 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli .. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1653), w związku z podjęciem Uchwały Nr XLI/326/2021 Rady Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2022 rok, oraz w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Walce zarządzam, co następuje:

§ 1. Wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2022, o których mowa w art. 70a ust.1 ustawy – Karta Nauczyciela wynosi 28 424 zł, co stanowi 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
§ 2. Ustala się w roku 2022 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 70 % poniesionych kosztów za semestr, lecz nie więcej niż 1 000 zł.
§ 3. W roku 2022 dofinansowaniem objęte zostaną następujące specjalności i formy doskonalenia zawodowego prowadzone przez uczelnie lub zakłady kształcenia nauczycieli:
1) Studia podyplomowe:
a) terapia pedagogiczna,

b) geografia,

c) język polski,

d) edukacja dla bezpieczeństwa.


2) Seminaria, kursy, konferencje, warsztaty, szkolenia, konsultacje dla nauczycieli:
a) doskonalenie przedmiotowe, wychowawcze i opiekuńcze,

b) praca z uczniem o specjalnych potrzebach,

c) prawo oświatowe,

d) doskonalenie kadry kierowniczej,

e) języki obce, szczególnie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

f) rozwijanie kompetencji kluczowych,

g) w zakresie umiejętności indywidualizacji pracy z dziećmi oraz metod pracy,

h) inne wynikające z potrzeb placówki.


§ 4. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych prowadzonym przez Gminę Walce.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 

DOCXZałącznik nr 1 Or.0050.16.2022.docx (6,95KB)