Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Nr OR. 050.26.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 08-03-2022 w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji (odszczurzania) na terenie gminy WALCE

Na podstawie § 10 uchwały XXI/184/2017 Rady Gminy Walce z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Walce , Wójt Gminy Walce informuje, że w celu zapobiegania powstaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy, akcja deratyzacji (odszczurzania) na terenie gminy Walce będzie przeprowadzona w dniach od 15 marca 2022 roku do 30 marca 2022 roku. Powszechna akcja deratyzacji polega na jednoczesnym i jednolitym wyłożeniu trutki we wszystkich budynkach użytkowych, produkcyjnych, magazynowych oraz w szkołach, przedszkolach, zakładach opieki zdrowotnej, sklepach, restauracjach bez względu na to czy są tam gryzonie czy też ich nie ma. W odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych obowiązek ten może być realizowany tylko w miarę potrzeb. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach, administratorach, użytkownikach, zarządcach nieruchomości i obiektów. W związku z powyższym wszyscy właściciele, użytkownicy, zarządcy wieczyści, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na terenie gminy Walce mają obowiązek:

1. wyłożyć trutkę w miejscach (niedostępnych dla innych zwierząt), w których istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni, a w szczególności na śmietnikach, w piwnicach, magazynach, pomieszczeniach strychowych i gospodarczych, a także na zapleczach sklepów, restauracji itp., zgodnie z pouczeniem znajdującym się na etykiecie środka użytego do deratyzacji,
2. zabezpieczenia miejsc wyłożenia trucizny przed dostępem dzieci, a także zwierząt, ptactwa domowego oraz umieszczenie wyraźnego ostrzeżenia - „UWAGA TRUCIZNA”,
3. do dnia 11 kwietnia 2022 roku należy usunąć pozostałości trutki i oczyścić administrowane nieruchomości z padłych gryzoni i przypadkowo zatrutych zwierząt. Nie przestrzeganie obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości lub nie zastosowanie się do wskazań i nakazów przez organy właściwe w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych podlega karze grzywny do 1.500,00 zł albo karze nagany zgodnie z art. 117 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 281 ze zm). Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez: zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Walce , wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach oraz na tablicach informacyjnych w sołectwach Gminy.
Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech