Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.44.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 14-04-2022 w sprawie konsultacji społecznych projektuStrategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030

Na podstawie art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1057), w związku z Uchwałą nr XXXVIII/306/2021 Rady Gminy Walce z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030, w tym trybu konsultacji, a także Uchwałą nr XXIV/150/04 Rady Gminy w Walcach z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Walce, Wójt Gminy Walce zarządza, co następuje:

§ 1. Przedmiot i cel konsultacji 1. Ogłasza się konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030.
2. Konsultacje są prowadzone w celu prezentacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030 oraz poznania opinii, zebrania uwag i propozycji zmian w zakresie tegoż projektu.

§ 2. Zasięg oraz grupa respondentów objętych konsultacjami 1. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030 podlega konsultacjom w szczególności:
1) z mieszkańcami gminy Walce,
2) z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gminy Walce organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
3) z sąsiednimi gminami – Głogówek, Reńska Wieś, Krapkowice, Zdzieszowice, a także z ich związkami,
4) ze Związkiem Międzygminnym Czysty Region,
5) ze Stowarzyszeniem Kraina św. Anny (Lokalna Grupa Działania),
6) ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pradziad,
7) ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Opolska,
8) z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

§ 3. Sposób ogłoszenia informacji i udostępniania dokumentacji 1. Informacja o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030 oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych, zgodnie z założeniami określonymi w niniejszym zarządzeniu, wraz z dokumentacją dotycząca przedmiotu konsultacji, będzie dostępna od dnia 22 kwietnia 2022 r.:
1) na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Walcach,
2) na stronie internetowej gminy Walce https://walce.pl/
3) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Walcach http://bip.walce.pl/

2. W czasie trwania konsultacji prowadzona jest akcja informacyjna w wykorzystaniem środków określonych w ust. 1 pkt. 1-3, podczas spotkań konsultacyjnych oraz ewentualnie mediów lokalnych i/lub mediów społecznościowych.
3. Informacja o zarządzonych konsultacjach przekazywana jest radnym Rady Gminy Walce.

§ 4. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji / zgłaszania uwag 1. Konsultacje zostaną przeprowadzane w terminie od 22 kwietnia do 27 maja 2022 r.
2. Nieprzekazanie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 1, oznacza rezygnację z jej przedstawienia.

§ 5. Formy przeprowadzenia konsultacji 1. Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:
1) pisemnej – poprzez przesłanie pism / wniosków o wydanie opinii do samorządów i instytucji, o których mowa w § 2 pkt 3-8;
2) pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej – uwagi i opinie do projektu strategii można składać pisemnie za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza według wzoru opublikowanego wraz z projektem strategii w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 w następujący sposób:
a) w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, poprzez złożenie na Dzienniku Podawczym,

b) pocztą na adres Urzędu Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce (decyduje data wpływu do Urzędu),

c) za pomocą poczty elektronicznej na adres: ug@walce.pl lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy w Walcach: /ugwalce/skrytka - za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu); rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc, .rtf;


3) spotkania publicznego – spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 10 maja 2022 r. (wtorek) o godzinie 10:00. Ze względu na sytuacje epidemiczną, spotkanie odbędzie się w formie zdalnej – z wykorzystaniem aplikacji Zoom lub podobnej. Program spotkania zakłada krótką prezentację zrealizowanych prac i projektu Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030, a następnie możliwość zgłaszania uwag i dyskusji z ekspertem oraz przedstawicielami gminy zaangażowanymi w proces opracowania dokumentu. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu powinny zgłosić chęć swojego uczestnictwa z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres ug@walce.pl. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 5 maja 2022 r. (czwartek). Osoby, które zgłoszą się na spotkanie, otrzymają zwrotnie na adres swojej poczty elektronicznej stosowne potwierdzenie i link dostępowy do spotkania. W razie dużego zainteresowania udziałem w spotkaniu, potwierdzonego zgłoszeniami z wykorzystaniem poczty elektronicznej (ponad 30 zgłoszonych osób), może zostać zrealizowane drugie spotkanie konsultacyjne - w dniu 11 maja 2022 r. (środa) o godzinie 10:00, również w formie zdalnej. Zakwalifikowanie na spotkania następować będzie zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Na spotkanie zaproszeni są wszyscy radni, jednak dotyczy ich taka sama procedura zgłoszeniowa jak pozostałych mieszkańców.

§ 6. Odpowiedzialność za konsultacje 1. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie i podsumowanie wyników konsultacji jest Pani Grażyna Szczepanek, Zastępca Kierownika Referatu Infrastruktury i Inwestycji ds. Funduszy Zewnętrznych i Planowania Rozwoju w Urzędzie Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, tel. 77 4667 545, e-mail: grazyna.szczepanek@walce.pl.
2. Osoba odpowiedzialna wskazana w ust. 1 przewodzi komisji ds. konsultacji z mieszkańcami, powołanej przez Wójta Gminy Walce.
3. W skład komisji wchodzą:
1. Grażyna Szczepanek
2. Ilona Wyciślok
3. Ewa Krasowska
4. Prace wspierają eksperci zewnętrzni, zgodnie z podpisaną przez gminę umową na świadczenie usługi doradczej.

§ 7. Postanowienia końcowe 1. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów.
2. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy podejmujących rozstrzygnięcia w sprawach, które były przedmiotem konsultacji, ale organy gminy rozpatrują wyniki konsultacji i biorą je pod uwagę jako jeden z głównych czynników wpływających na podejmowane rozstrzygnięcia dotyczące projektu strategii.
3. Sporządza się sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające co najmniej informacje o:
1) przedmiocie i celu konsultacji,
2) terminie realizacji konsultacji,
3) mieszkańcach i innych podmiotach zaangażowanych w konsultacje, w tym o liczbie osób i/lub organizacji uczestniczących w konsultacjach (zgłoszonych uwag),
4) przebiegu i wykorzystanych formach konsultacji,
5) wynikach konsultacji (zgłoszonych opiniach i uwagach oraz propozycjach zmian) wraz z uzasadnieniem uwzględnienia lub nieuwzględnienia poszczególnych uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji (ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem).

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, zamieszcza się w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji:
1) na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Walcach,
2) na stronie internetowej gminy Walce https://walce.pl/
3) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Walcach http://bip.walce.pl/

§ 8. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i wydania. 2. Zarządzenie traktuje się jako zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami i publikuje się:
1) na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Walcach,
2) na stronie internetowej gminy Walce https://walce.pl/
3) na tablicach ogłoszeń jednostek pomocniczych w gminie.


Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 

PDF   Zarządzenie Nr Or.0050.44.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 14-04-2022 w sprawie konsultacji społecznych projektuStrategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030.pdf (209,88KB)