Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.62.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 20-05-2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 18 pkt 6 uchwały nr XLI/326/2021 Rady Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2022 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Walce na 2022 rok uchwalonym uchwałą nr XLI/326/2021 Rady Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2022 rok:
1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 39.179,75 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 39.179,75 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech


 

UZASADNIENIE

PDF   Zarządzenie Nr Or.0050.62.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 20-05-2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok.pdf (1,04MB)

DOCXUzasadnienie Or.0050.62.2022.docx (6,77KB)

PDFZalacznik1 Or.0050.62.2022.pdf (362,09KB)

PDFZalacznik2 Or.0050.62.2022.pdf (354,25KB)