Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.99.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 20-07-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)” w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”: 1) zwiększa się dochody w § 2057 o kwotę 2.342,30 zł;
2) zmniejsza się dochody w § 6257 o kwotę 2.342,30 zł.

2. W załączniku nr 2 do ww. zarządzenia w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – jednostka budżetowa)” zadania własne: 1) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
a) rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1200 o kwotę 4.000,00 zł,

b) rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” likwiduje się wydatki w grupie paragrafów 1610 w kwocie 86.500,00 zł;


2) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92195 „Pozostała działalność” tworzy się wydatki w grupie paragrafów 1200 w kwocie 4.000,00 zł.

3. W załączniku nr 3 do ww. zarządzenia w tabeli „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)” zmniejsza się przychody w § 950 o kwotę 86.500,00 zł.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech