Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.101.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 21-07-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)”: 1) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:
a) rozdziale 75414 „Obrona cywilna” zmniejsza się dochody w § 2010 o kwotę 5.952,00 zł,

b) rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększa się dochody w § 2700 o kwotę 21.385,77 zł;


2) w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się dochody w § 2700 o kwotę 36.983,00 zł;
3) w dziale 852 „Pomoc społeczna”:
a) rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększa się dochody w § 2030 o kwotę 1.600,00 zł,

b) rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zwiększa się dochody w § 2030 o kwotę 13.838,00 zł;


4) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody w § 2700 o kwotę 9.840,00 zł.

2. W załączniku nr 2 do ww. zarządzenia:
1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – jednostka budżetowa): a) zadania zlecone – w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75414 „Obrona cywilna” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1400 o kwotę 5.952,00 zł
b) zadania własne: 1 w dziale 710 „Działalność usługowa”:

2 rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 4.000,00 zł,

3 rozdziale 71095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 4.000,00 zł,

4 w dziale 750 „Administracja publiczna”:

5 rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 5.000,00 zł,

6 rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 5.000,00 zł,

7 w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe”:

8 zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 21.583,31 zł,

9 zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1400 o kwotę 197,54 zł;



2) w tabeli nr 2 „Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach” – zadania własne: a) w dziale 852 „Pomoc społeczna”:
1 rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1300 o kwotę 1.600,00 zł,

2 rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1300 o kwotę 13.838,00 zł,



b) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1300 o kwotę 9.840,00 zł;


3) w tabeli nr 3 „Gminny Zespół Oświaty w Walcach” – zadania własne w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 1.061,00 zł; 4) w tabeli nr 5 „Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Walcach” – zadania własne w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki w grupach paragrafów: a) 1100 o kwotę 1.700,00 zł,

b) 1400 o kwotę 11.140,00 zł;


5) w tabeli nr 6 „Publiczna Szkoła Podstawowa w Brożcu” – zadania własne w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki w grupach paragrafów: a) 1100 o kwotę 450,00 zł,

b) 1400 o kwotę 14.155,00 zł;


6) w tabeli nr 7 „Publiczne Przedszkole w Walcach” – zadania własne w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki w grupach paragrafów: a) 1100 o kwotę 440,00 zł,

b) 1300 o kwotę 106,00 zł,

c) 1400 o kwotę 6.040,00 zł;


7) w tabeli nr 8 „Publiczne Przedszkole w Brożcu” – zadania własne w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki w grupach paragrafów: a) 1100 w kwocie 685,00 zł,

b) 1400 w kwocie 1.206,00 zł.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech