Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.103.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 27-07-2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonaniabudżetu Gminy Walce za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Podaje się do publicznej wiadomości: 1) informację obejmującą wykonanie budżetu Gminy Walce, w tym kwotę nadwyżki, zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem o nadwyżce/deficycie Gminy Walce za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022 (Rb-NDS), stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) informację o udzielonych w II kwartale 2022 r. umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), stanowiącą załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia.

2. Powyższe informacje zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie Or.0050.103.2022.docx (5,82KB)

PDFZalacznik1 Or.0050.103.2022.pdf (102,18KB)

PDFZalacznik2 Or.0050.103.2022.pdf (477,88KB)