Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.104.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 27-07-2022 w sprawie w sprawie aktualizacji informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu na terenie gminy Walce zwanej potocznie inwentaryzacją ujętą w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Walce na lata 2013-2032”, przyjętym Uchwałą Nr XXV/168/2013 Rady Gminy Walce w dniu 27 marca 2013r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559) oraz Uchwały Nr XXV/168/2013 Rady Gminy Walce z dnia27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Walce na lata 2013-2032”, zarządzam co następuje:

§ 1. Realizując zapisy „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Walce na lata 2013-2032”, przyjętego Uchwałą Nr XXV/168/2013 Rady Gminy Walce w dniu 27 marca 2013r. przyjmuję aktualizację informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu na terenie gminy Walce zwanej potocznie inwentaryzacją, zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zadania powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Gminy w Walcach.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 

PDFZalacznik1 Or.0050.104.2022.pdf (410,26KB)