Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.11.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 27-01-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 2 do zarządzenia nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok
w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – jednostka budżetowa)” – zadania własne: 1) w dziale 600 „Transport i łączność”:
a) rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki w grupach paragrafów:
1 1600 o kwotę 116.850,00 zł,

2 1602 o kwotę 500.000,00 zł,b) rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1600 o kwotę 50.000,00 zł;


2) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” tworzy się wydatki w grupie paragrafów 1600 w kwocie 50.000,00 zł;
3) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 45.000,00 zł;
4) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 8.300,00 zł;
5) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
a) rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się wydatki w grupach paragrafów:
1 1100 o kwotę 25.000,00 zł,

2 1600 o kwotę 50.000,00 zł,b) rozdziale 90095 „Pozostała działalność”:
1 zmniejsza się wydatki w grupach paragrafów:

2 zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1602 o kwotę 13.164,70 zł,6) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1200 o kwotę 20.000,00 zł;
7) w dziale 926 „Kultura fizyczna” tworzy się rozdział 92695 „Pozostała działalność”, a w tym rozdziale wydatki w grupach paragrafów:
a) 1101 w kwocie 85.000,00 zł,

b) 1102 w kwocie 15.000,00 zł.


2. W załączniku nr 3 do ww. zarządzenia w tabeli „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)” zwiększa się przychody w § 950 o kwotę 956.850,00 zł.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech