Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.18.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 24-02-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walceoraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia2022 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok:
1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)”: a) w dziale 750 „Administracja publiczna” tworzy się:
1 rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, a w tym rozdziale dochody w §§:

2 rozdział 75095 „Pozostała działalność”, a w tym rozdziale dochody w § 2057 w kwocie 269.200,00 zł,b) w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody w § 2920 o kwotę 85.389,00 zł,

c) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się dochody w § 6257 o kwotę 220.008,78 zł;


2) w tabeli nr 2 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – jednostka budżetowa)” w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się dochody w § 0970 o kwotę 18.970,20 zł.
2. W załączniku nr 2 do ww. zarządzenia:
1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – jednostka budżetowa)” – zadania własne: a) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01008 „Melioracje wodne” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1200 o kwotę 50.000,00 zł,

b) w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, rozdziale 40002 „Dostarczanie wody”:
1 tworzy się wydatki w grupie paragrafów 1600 w kwocie 1.500.000,00 zł,

2 likwiduje się wydatki w grupie paragrafów 1610 w kwocie 1.500.000,00 zł,c) w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 2.500,00 zł,

d) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”:
1 rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się wydatkiw grupach paragrafów:


2 rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 10.000,00 zł,

3 rozdziale 70021 „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1600 o kwotę 160.000,00 zł,e) w dziale 750 „Administracja publiczna”:
1 rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”:

2 rozdziale 75095 „Pozostała działalność”:f) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”:
1 zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 2.500,00 zł,

2 tworzy się wydatki w grupie paragrafów 1200 w kwocie 2.500,00 zł,

3 zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1600 o kwotę 1.000,00 zł,g) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
1 rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”:

2 rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 2.500,00 zł,h) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92116 „Biblioteki” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1200 o kwotę 22.000,00 zł;


2) w tabeli nr 5 „Publiczna Szkoła Podstawowa im Josepha von Eichendorffa w Walcach” – zadania własne w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 26.791,00 zł; 3) w tabeli nr 6 „Publiczna Szkoła Podstawowa w Brożcu” – zadania własne w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 12.000,00 zł.
3. W załączniku nr 3 do ww. zarządzenia w tabeli „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)”: a) zwiększa się przychody w § 905 o kwotę 38.791,00 zł,

b) zmniejsza się przychody w § 950 o kwotę 327.055,30 zł,

c) tworzy się przychody w § 952 w kwocie 692.865,32 zł.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Marek Śmiech