Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.21.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 28-02-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walceoraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok
w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)”: 1) w dziale 750 „Administracja publiczna”:
a) rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zmniejsza się dochody w § 2010 o kwotę 547,00 zł,

b) tworzy się rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”, a w tym rozdziale dochody w § 2010 w kwocie 86,67 zł,


2) likwiduje się dział 752 „Obrona narodowa”, rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne”, a w tym rozdziale dochody w § 2010 w kwocie 1.000,00 zł,
3) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się dochody w § 2010 o kwotę 3.163,00 zł.


2. W załączniku nr 2 do ww. zarządzenia:
1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – jednostka budżetowa)”: a) zadania zlecone: 1 w dziale 750 „Administracja publiczna”:

2 likwiduje się dział 752 „Obrona narodowa”, rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne”, a w tym rozdziale wydatki w grupie paragrafów 1100 w kwocie 1.000,00 zł,b) zadania własne: 1 w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 25.000,00 zł,

2 w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 25.000,00 zł;2) w tabeli nr 2 „Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach” – zadania zlecone w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się wydatki w grupach paragrafów: a) 1100 o kwotę 94,00 zł;

b) 1300 o kwotę 3.069,00 zł.


3. W załączniku nr 5 do ww. zarządzenia:
1) w dziale 750 „Administracja publiczna”:
a) rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zmniejsza się:
1 dotacje w § 2010 o kwotę 547,00 zł,

2 wydatki w grupach paragrafów:b) tworzy się rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”, a w tym rozdziale:
1 dotacje w § 2010 w kwocie 86,67 zł,

2 wydatki w grupie paragrafów 1300 w kwocie 86,67 zł;2) likwiduje się dział 752 „Obrona narodowa”, rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne”, a w tym rozdziale:
a) dotacje w § 2010 w kwocie 1.000,00 zł,

b) wydatki w grupie paragrafów 1100 w kwocie 1.000,00 zł,


3) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się:
a) dotacje w § 2010 o kwotę 3.163,00 zł,

b) wydatki w grupach paragrafów:
1 1100 o kwotę 94,00 zł,

2 1300 o kwotę 3.069,00 zł.§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Marek Śmiech