Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.25.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 07-03-2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 30 ust.2.pkt 3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym /t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm./ oraz § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/ Wójt Gminy Walce zarządza, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Przetargową w składzie:
1) Anna Zdera - Przewodniczący Komisji
2) Ilona Wyciślok - Członek Komisji
3) Violetta Nec - Członek Komisji
4) Ewa Krasowska - Członek Komisji
5) Weronika Lipka - Nossol - Członek Komisji

§ 2. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargów i rokowań na zbycie, oddanie w dzierżawę lub w najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Walce może dokonywać komisja przetargowa w minimalnej ilości trzech osób spośród wszystkich członków ww. komisji. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji, członkowie komisji wybierają większością głosów przewodniczącego komisji spośród siebie.
§ 3. Komisja Przetargowa działać będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm./ oraz rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce.
§ 5. Traci moc zarządzenie Nr Or.0050.145.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech