Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.30.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 21-03-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walceoraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia2022 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok:
1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)”: a) w dziale 600 „Transport i łączność” likwiduje się rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”, a w tym rozdziale dochody w § 6257 w kwocie 699.492,00 zł,

b) w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody w § 2920 o kwotę 15.662,00 zł,

c) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zmniejsza się dochody w § 6257 o kwotę 22.940,65 zł;


2) w tabeli nr 2 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – jednostka budżetowa)” w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” zwiększa się dochody w § 2370 o kwotę 23.294,03 zł.
2. W załączniku nr 2 do ww. zarządzenia:
1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – jednostka budżetowa)” – zadania własne: a) w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”:
1 zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1601 o kwotę 329.275,00 zł,

2 zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1602 o kwotę 329.275,00 zł,b) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70021 „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1600 o kwotę 61.500,00 zł,

c) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” tworzy się rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”, a w tym rozdziale wydatki w grupie paragrafów 1100 w kwocie 10.000,00 zł,

d) w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”, rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1810 o kwotę 16.030,00 zł,

e) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1200 o kwotę 2.768,50 zł,

f) w dziale 851 „Ochrona zdrowia”:
1 rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” zwiększa się wydatki w grupach paragrafów:

2 rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 15.860,65 zł,g) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
1 rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1600 o kwotę 61.500,00 zł,

2 rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 5.000,00 zł,

3 rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 5.000,00 zł,

4 rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”:

5 rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 5.465,42 zł;2) w tabeli nr 5 „Publiczna Szkoła Podstawowa im Josepha von Eichendorffa w Walcach” – zadania własne w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1400 o kwotę 9.927,50 zł; 3) w tabeli nr 6 „Publiczna Szkoła Podstawowa w Brożcu” – zadania własne w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1400 o kwotę 2.966,00 zł.
3. W załączniku nr 3 do ww. zarządzenia w tabeli „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)”: 1) tworzy się przychody w §§:
a) 903 w kwocie 1.028.767,00 zł,

b) 906 w kwocie 201,40 zł;


2) zwiększa się przychody w § 905 o kwotę 51.326,07 zł;
3) zmniejsza się przychody w § 950 o kwotę 303.598,38 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech