Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.32.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 24-03-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok
w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)”: 1) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększa się dochody w § 2030 o kwotę 888,00 zł;

2) w dziale 852 „Pomoc społeczna” tworzy się rozdział 85295 „Pozostała działalność”, a w tym rozdziale dochody w § 2010 w kwocie 58.542,00 zł;
3) tworzy się dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”, a w tym rozdziale dochody w § 2030 w kwocie 3.955,00 zł;
4) w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się dochody w § 2010 o kwotę 4.123,71 zł.

2. W załączniku nr 2 do ww. zarządzenia:
1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – jednostka budżetowa)” – zadania własne: a) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 24.000,00 zł,

b) w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 24.000,00 zł;


2) w tabeli nr 2 „Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach”: a) zadania zlecone: 1 w dziale 852 „Pomoc społeczna” tworzy się rozdział 85295 „Pozostała działalność”, a w tym rozdziale wydatki w grupach paragrafów:

2 w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się wydatki w grupach paragrafów:b) zadania własne: w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1300 o kwotę 3.955,00 zł;

3) w tabeli nr 7 „Publiczne Przedszkole w Walcach” – zadania własne w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 702,00 zł; 4) w tabeli nr 8 „Publiczne Przedszkole w Brożcu” – zadania własne w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 186,00 zł.
3. W załączniku nr 5 do ww. zarządzenia:
1) w dziale 852 „Pomoc społeczna” tworzy się rozdział 85295 „Pozostała działalność”, a w tym rozdziale:
a) dotacje w § 2010 w kwocie 58.542,00 zł,

b) wydatki w grupach paragrafów:
1 1300 w kwocie 57.394,00 zł,

2 1400 w kwocie 1.148,00 zł,2) w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się:
a) dotacje w § 2010 o kwotę 4.123,71 zł,

b) wydatki w grupach paragrafów:
1 1300 o kwotę 4.000,00 zł,

2 1400 o kwotę 123,71zł.§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech