Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.38.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 07-04-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walceoraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok
w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)”: 1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” zmniejsza się dochody w § 6630 o kwotę 6.150,00 zł;
2) tworzy się dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85395 „Pozostała działalność”, a w tym rozdziale dochody w § 2700 w kwocie 27.135,00 zł;
3) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się dochody w § 2001 o kwotę 20.869,78 zł.

2. W załączniku nr 2 do ww. zarządzenia:
1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – jednostka budżetowa)” – zadania własne: a) w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1600 o kwotę 128.100,00 zł,

b) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 175.000,00 zł,

c) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
1 rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1600 o kwotę 200,00 zł,

2 rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się wydatki w grupach paragrafów:2) w tabeli nr 2 „Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach” – zadania własne tworzy się dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85395 „Pozostała działalność”, a w tym rozdziale wydatki w grupach paragrafów: a) 1100 w kwocie 274,00 zł,

b) 1300 w kwocie 26.861,00 zł;


3) w tabeli nr 3 „Gminny Zespół Oświaty w Walcach” – zadania własne w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 19.000,00 zł.
3. W załączniku nr 3 do ww. zarządzenia w tabeli „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)” zwiększa się przychody w § 950 o kwotę 332.881,24 zł.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech