Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.46.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 21-04-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walceoraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok
w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)”: 1) tworzy się dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność”, a w tym rozdziale dochody w § 2010 w kwocie 347.534,10 zł;
2) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” tworzy się dochody w § 2700 w kwocie 6.002,38 zł;
3) w dziale 852 „Pomoc społeczna”:
a) rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się dochody w § 2010 o kwotę 6.229,00 zł,

b) rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody w § 2010 o kwotę 87.816,00 zł;


4) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody w § 2700 o kwotę 13.905,00 zł.

2. W załączniku nr 2 do ww. zarządzenia:
1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – jednostka budżetowa)” : a) zadania zlecone tworzy się dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność”, a w tym rozdziale wydatki w grupach paragrafów: 1 1100 w kwocie 341.087,51 zł,

2 1400 w kwocie 6.446,59 zł;b) zadania własne: 1 w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się wydatki w grupach paragrafów:

2 w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 10.000,00 zł,

3 w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 10.000,00 zł,

4 w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:2) w tabeli nr 2 „Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach”: a) zadania zlecone w dziale 852 „Pomoc społeczna”: 1 rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się wydatki w grupach paragrafów:

2 rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki w grupach paragrafów:b) zadania własne w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność”: 1 zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1300 o kwotę 13.488,00 zł,

2 tworzy się wydatki w grupie paragrafów 1400 w kwocie 417,00 zł.3. W załączniku nr 5 do ww. zarządzenia:
1) tworzy się dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność”, a w tym rozdziale:
a) dochody w § 2010 w kwocie 347.534,10 zł,

b) wydatki w grupach paragrafów:
1 1100 w kwocie 341.087,51 zł,

2 1400 w kwocie 6.446,59 zł;2) w dziale 852 „Pomoc społeczna”:
a) rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się:
1 dotacje w § 2010 o kwotę 6.229,00 zł,

2 wydatki w grupach paragrafów:b) rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się
1 dotacje w § 2010 o kwotę 87.816,00 zł,

2 wydatki w grupach paragrafów:§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech