Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.48.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 22-04-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok
w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)” w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75816 „Wpływy do rozliczenia” zmniejsza się dochody w § 6090 o kwotę 209.308,94 zł.
2. W załączniku nr 2 do ww. zarządzenia w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – jednostka budżetowa)” – zadania własne: 1) w dziale 600 „Transport i łączność”:
a) rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 200,00 zł,

b) rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1600 o kwotę 3.500,00 zł,

c) rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 200,00 zł;


2) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
a) rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1600 o kwotę 5.000,00 zł,

b) rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1600 o kwotę 65.328,94 zł,

c) rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1602 o kwotę 145.480,00 zł.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech