Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.51.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 29-04-2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 211 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 18 pkt 2 lit. c i § 18 pkt 6 uchwały nr XLI/326/2021 Rady Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2022 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Walce na 2022 rok uchwalonym uchwałą nr XLI/326/2021 Rady Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2022 rok:
1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 40.732,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 40.732,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 „Wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2022 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 

DOCXUzasadnienie Or.0050.51.2022.docx (7,72KB)

PDFZalacznik1 Or.0050.51.2022.pdf (358,77KB)

PDFZalacznik2 Or.0050.51.2022.pdf (359,07KB)

PDFZalacznik3 Or.0050.51.2022.pdf (361,66KB)