Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.52.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 29-04-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walceoraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok
w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)”: 1) w dziale 758 „Różne rozliczenia” tworzy się rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, a w tym rozdziale dochody w §§:
a) 2700 w kwocie 5.842,00 zł,

b) 2710 w kwocie 15.000,00 zł;


2) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody w § 2700 o kwotę 19.890,00 zł.

2. W załączniku nr 2 do ww. zarządzenia:
1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – jednostka budżetowa)” zadania własne: a) w dziale 600 „Transport i łączność”:
1 rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 60.000,00 zł,

2 rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1600 o kwotę 60.000,00 zł,b) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 10.000,00 zł,

c) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 5.000,00 zł;


2) w tabeli nr 2 „Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach” – zadania własne w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki w grupach paragrafów: a) 1300 o kwotę 19.492,00 zł,

b) 1400 o kwotę 398,00 zł;


3) w tabeli nr 3 „Gminny Zespół Oświaty w Walcach” – zadania własne w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 55,00 zł; 4) w tabeli nr 5 „Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Walcach” – zadania własne w dziale 801 „Oświata i wychowanie” tworzy się rozdział 80195 „Pozostała działalność”, a w tym rozdziale wydatki w grupach paragrafów: a) 1100 w kwocie 768,16 zł,

b) 1300 w kwocie 116,63 zł,

c) 1400 w kwocie 2.511,49 zł;


5) w tabeli nr 6 „Publiczna Szkoła Podstawowa w Brożcu” – zadania własne w dziale 801 „Oświata i wychowanie” tworzy się rozdział 80195 „Pozostała działalność”, a w tym rozdziale wydatki w grupach paragrafów: a) 1100 w kwocie 286,39 zł,

b) 1300 w kwocie 77,22 zł,

c) 1400 w kwocie 1.646,18 zł;


6) w tabeli nr 7„Publiczne Przedszkole w Walcach” – zadania własne w dziale 801 „Oświata i wychowanie” tworzy się rozdział 80195 „Pozostała działalność”, a w tym rozdziale wydatki w grupach paragrafów: a) 1100 w kwocie 79,73 zł,

b) 1300 w kwocie 9,52 zł,

c) 1400 w kwocie 291,68 zł.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech