Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.60.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 16-05-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok
w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)”: 1) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność” tworzy się dochody w § 2030 w kwocie 20.064,00 zł;

2) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody w § 2700 o kwotę 8.612,00 zł;
3) w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” zwiększa się dochody w § 2060 o kwotę 22.500,00 zł.


2. W załączniku nr 2 do ww. zarządzenia w tabeli nr 2 „Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach”: 1) zadania zlecone w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze”: a) zwiększa się wydatki w grupach paragrafów:
1 1300 o kwotę 22.200,00 zł,

2 1400 o kwotę 1.574,00 zł,b) zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 1.274,00 zł;


2) zadania własne: a) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1400 o kwotę 20.064,00 zł,

b) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki w grupach paragrafów:
1 1300 o kwotę 8.520,00 zł,

2 1400 o kwotę 92,00 zł.3. W załączniku nr 5 do ww. zarządzenia w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze”:
1 zwiększa się dotacje w § 2060 o kwotę 22.500,00 zł,

2 zwiększa się wydatki w grupach paragrafów:

3 zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 1.274,00 zł.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech