Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.66.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 25-05-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok
w tabeli nr 3 „Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach” w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zwiększa się dochody w § 0940 o kwotę 20.000,00 zł.
2. W załączniku nr 2 do ww. zarządzenia:
1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – jednostka budżetowa)” zadania własne: a) w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 200.000,00 zł;

b) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1600 o kwotę 25.000,00 zł;

c) w dziale 710 „Działalność usługowa”:
1 rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 10.000,00 zł;

2 rozdziale 71095 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 30.000,00 zł;d) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1600 o kwotę 150.000,00 zł;

e) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” likwiduje się rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej”, a w tym rozdziale wydatki w grupie paragrafów 1200 w kwocie 10.000,00 zł;

f) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zwiększa się wydatkiw grupie paragrafów 1100 o kwotę 20.000,00 zł;


g) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1200 o kwotę 1.000,00 zł;

h) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1200 o kwotę 1.000,00 zł;

i) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
1 rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” tworzy się wydatki w grupie paragrafów 1200 w kwocie 50.000,00 zł;

2 rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”:

3 rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” tworzy się wydatki w grupie paragrafów 1610 w kwocie 175.000,00 zł;

4 rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 78.000,00 zł;j) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:
1 rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zmniejsza się wydatkiw grupie paragrafów 1200 o kwotę 10.000,00 zł;


2 rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się wydatkiw grupie paragrafów 1200 o kwotę 63.000,00 zł;
2) w tabeli nr 2 „Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach” – zadania własne w dziale 852 „Pomoc społeczna”: a) rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100o kwotę 20.064,00 zł,


b) rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 20.064,00 zł.


3. W załączniku nr 3 do ww. zarządzenia w tabeli „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)”: 1) zwiększa się przychody w § 903 o kwotę 296.108,84 zł;
2) zmniejsza się przychody w § 952 o kwotę 296.108,84 zł.

4. W załączniku nr 4 do ww. zarządzenia w tabeli „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)” tworzy się rozchody w § 991 w kwocie 49.000,00 zł.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech