Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.69.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 30-05-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok
w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)”: 1) w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się dochody w § 2700 o kwotę 34.632,00 zł;
2) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody w § 2700 o kwotę 39.204,00 zł.

2. W załączniku nr 2 do ww. zarządzenia:
1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – jednostka budżetowa) – zadania własne w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe”: a) zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 536,96 zł,

b) tworzy się wydatki w grupie paragrafów 1400 w kwocie 536,96 zł;


2) w tabeli nr 2 „Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach” – zadania własne: a) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność”:
1 zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 20.064,00 zł,

2 zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1400 o kwotę 20.064,00 zł,b) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność”:
1 zwiększa się wydatki w grupach paragrafów:

2 1300 o kwotę 38.880,00 zł,

3 1400 o kwotę 598,00 zł,

4 likwiduje się wydatki w grupie paragrafów 1100 w kwocie 274,00 zł;3) w tabeli nr 3 „Gminny Zespół Oświaty w Walcach” – zadania własne w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 1.517,40 zł; 4) w tabeli nr 5 „Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Walcach” – zadania własne w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki w grupach paragrafów: a) 1100 o kwotę 818,70 zł,

b) 1300 o kwotę 744,58 zł,

c) 1400 o kwotę 13.732,66 zł;


5) w tabeli nr 6 „Publiczna Szkoła Podstawowa w Brożcu” – zadania własne w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki w grupach paragrafów: a) 1100 o kwotę 861,00 zł,

b) 1300 o kwotę 464,56 zł,

c) 1400 o kwotę 9.587,18 zł;


6) w tabeli nr 7 „Publiczne Przedszkole w Walcach” – zadania własne w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki w grupach paragrafów: a) 1100 o kwotę 521,73 zł,

b) 1300 o kwotę 133,43 zł,

c) 1400 o kwotę 4.540,61 zł;


7) w tabeli nr 8 „Publiczne Przedszkole w Brożcu” – zadania własne w dziale 801 „Oświata i wychowanie” tworzy się rozdział 80195 „Pozostała działalność”, a w tym rozdziale wydatki w grupach paragrafów:
a) 1100 w kwocie 381,80 zł,

b) 1300 w kwocie 38,89 zł,

c) 1400 w kwocie 1.289,46 zł.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech