Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.73.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 09-06-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walceoraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok
w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)”: 1) w dziale 750 „Administracja publiczna”, tworzy się rozdział 75095 „Pozostała działalność”, a w tym rozdziale dochody w § 2030 w kwocie 6.736,71 zł;
2) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” tworzy się rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”, a w tym rozdziale dochody w § 2010 w kwocie 35.395,45 zł;
3) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody w § 2700 o kwotę 1.530,00 zł.

2. W załączniku nr 2 do ww. zarządzenia:
1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – jednostka budżetowa): a) zadania zlecone – tworzy się dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”, a w tym rozdziale wydatki w grupie paragrafów 1200 w kwocie 7.281,45 zł;
b) zadania własne: 1 w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75095 „Pozostała działalność” tworzy się wydatki w grupie paragrafów 1100 w kwocie 6.736,71 zł,

2 w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”:

3 w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92195 „Pozostała działalność”:

4 w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92695 „Pozostała działalność”:2) w tabeli nr 2 „Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach” – zadania własne w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki w grupach paragrafów: a) 1300 o kwotę 1.500,00 zł,

b) 1400 o kwotę 30,00 zł;


3) w tabeli nr 3 „Gminny Zespół Oświaty w Walcach” – zadania zlecone tworzy się dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”, a w tym rozdziale wydatki w grupie paragrafów 1400 w kwocie 350,44 zł; 4) w tabeli nr 5 „Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Walcach” – zadania zlecone tworzy się dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”, a w tym rozdziale wydatki w grupie paragrafów 1100 w kwocie 21.043,44 zł; 5) w tabeli nr 6 „Publiczna Szkoła Podstawowa w Brożcu” – zadania zlecone tworzy się dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”, a w tym rozdziale wydatki w grupie paragrafów 1100 w kwocie 6.720,12 zł.
3. W załączniku nr 5 do ww. zarządzenia tworzy się dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”, a w tym rozdziale:
1) dotacje w § 2010 w kwocie 35.395,45 zł;
2) wydatki w grupach paragrafów:
a) 1100 w kwocie 27.763,56 zł,

b) 1200 w kwocie 7.281,45 zł,

c) 1400 w kwocie 350,44 zł.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech