Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.86.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 29-06-2022 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami(t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.) , co następuje:

§ 1. Przeznaczam w najem na czas oznaczony do 3 lat nieruchomość wykazaną w załączniku stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia, gdzie strony zamierzają zawrzeć pierwszą umowę.
§ 2. Wykaz o którym mowa w §1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach, ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej urzędu, podmiotowym bip.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech


 

DOCXZałącznik nr 1 Or.0050.86.2022.docx (7,70KB)