Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.87.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 29-06-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok
w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)”: 1) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” zmniejsza się wydatki w § 2170 o kwotę 371.696,40 zł;

2) w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody w § 2920 o kwotę 181.700,00 zł;
3) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zmniejsza się dochody w § 6257 o kwotę 273.134,60 zł.

2. W załączniku nr 2 do ww. zarządzenia;
1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – jednostka budżetowa)” zadania własne: a) w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”:
1 zwiększa się wydatki w grupach paragrafów:

2 zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1601 o kwotę 22.186,17 zł,b) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70021 „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1600 o kwotę 25.000,00 zł;

c) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”:
1 zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 20.000,00 zł,

2 zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1400 o kwotę 20.000,00 zł;d) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1200 o kwotę 38.754,00 zł;

e) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
1 rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”:

2 w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1610 o kwotę 88.500,00 zł;

3 rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 740,00 zł;2) w tabeli nr 2 „Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach” – zadania własne w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia”: a) zmniejsza się wydatki w grupach paragrafów:
1 1100 o kwotę 167.217,00 zł,

2 1400 o kwotę 80.000,00 złb) zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1300 o kwotę 5.000,00 zł;


3) w tabeli nr 5 „Publiczna Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Walcach” – zadania własne w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1400 o kwotę 87.826,00 zł; 4) w tabeli nr 6 „Publiczna Szkoła Podstawowa w Brożcu” – zadania własne w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1400 o kwotę 41.381,00 zł; 5) w tabeli nr 7 „Publiczne Przedszkole w Walcach” – zadania własne w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1400 o kwotę 9.254,00 zł; 6) w tabeli nr 8 „Publiczne Przedszkole w Brożcu” – zadania własne w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1400 o kwotę 4.485,00 zł.
3. W załączniku nr 3 do ww. zarządzenia w tabeli „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)”: 1) zmniejsza się przychody w § 903 o kwotę 22.186,17 zł;
2) zwiększa się przychody w § 950 o kwotę 318.984,97 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech