Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.89.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 30-06-2022 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2022 rok
w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)”: 1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zwiększa się dochodyw § 2010 o kwotę 378,44 zł;

2) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zmniejsza się dochody w § 2700 o kwotę 2.064,00 zł.

2. W załączniku nr 2 do ww. zarządzenia:
1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – jednostka budżetowa)” : a) zadania zlecone w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 378,44 zł,
b) zadania własne w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”: 1 zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1101 o kwotę 2.342,30 zł,

2 zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1601 o kwotę 2.342,30 zł;2) w tabeli nr 2 „Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach” – zadania własne w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1300 o kwotę 2.064,00 zł.
3. W załączniku nr 5 do ww. zarządzenia w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 „Pozostała działalność”:
1) zwiększa się dochody w § 2010 o kwotę 378,44 zł;
2) zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 378,44 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech