Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.109.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 19-08-2022 w sprawie określenia prewspółczynnika dla jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Walce

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 86 ust. 2a-2h ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wysokość prewspółczynnika dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągii Kanalizacja w Walcach skalkulowana w oparciu o dane za 2021 rok wynosi:
1) dla wydatków związanych z infrastrukturą wodociągową 98%;
2) dla wydatków związanych z infrastrukturą kanalizacyjną 98%.

2. W oparciu o skalkulowany prewspółczynnik dokonuje się odliczania podatku naliczonego:
1) w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Wodociągi i Kanalizacja w Walcach w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych, których nie da się bezpośrednio przypisać jedynie do działalności opodatkowanej,
2) w Urzędzie Gminy w Walcach w zakresie wydatków inwestycyjnych dotyczących infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.

3. W jednostkach budżetowych, w których skalkulowany prewspółczynnik nie przekracza 10% rezygnuje się z odliczania podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupowych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do odliczeń podatku od towarów i usług wynikającego z faktur zakupowych w roku budżetowym 2022.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech